Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne

Piel. Zdr. Publ.
Index Copernicus (ICV) – 69,56
Ogólny współczynnik odrzuceń – 24,41%
ISSN 2082-9876 (print)
ISSN 2451-1870 (online)
Periodyczność – kwartalnik

Procedury recenzowania

Zasady recenzowania prac

Każda praca jest recenzowana przez 2 niezależnych recenzentów. Recenzja jest oparta na modelu tzw. double-blind review process. Redakcja prosi autorów o wskazanie co najmniej 2 recenzentów, co nie oznacza jednak automatycznego ich wyboru. Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji nie są ujawniane. Artykuł zostaje zakwalifikowany do druku po uzyskaniu 2 pozytywnych recenzji. Nazwiska recenzentów są podawane do publicznej wiadomości raz w roku w ostatnim numerze czasopisma oraz na stronie internetowej.

Wytyczne Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 1. Do oceny każdej publikacji powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki.
 2. W przypadku tekstów powstałych w języku obcym, co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora pracy.
 3. Rekomendowanym rozwiązaniem jest model, w którym autor(zy) i recenzenci nie znają swoich tożsamości (tzw. double-blind review proces).
 4. W innym przypadku recenzent musi podpisać deklarację o nie występowaniu konfliktu interesów; za konflikt interesów uznaje się zachodzące między recenzentem a autorem:
  • bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo, związki prawne, konflikt),
  • relacje podległości zawodowej,
  • bezpośrednia współpraca naukowa w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji.
 5. Recenzja musi mieć formę pisemną i kończyć się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.
 6. Zasady kwalifikowania lub odrzucenia publikacji i formularz recenzji są podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Wydawnictwa lub czasopisma lub w każdym numerze czasopisma.
 7. Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji/numerów nie są ujawniane; raz w roku czasopismo podaje do publicznej wiadomości listę recenzentów współpracujących.