Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne

Piel. Zdr. Publ.
Index Copernicus (ICV) – 69,56
Ogólny współczynnik odrzuceń – 24,41%
ISSN 2082-9876 (print)
ISSN 2451-1870 (online)
Periodyczność – kwartalnik

Etyka

Prace doświadczalne muszą zawierać oświadczenie, że protokół badawczy jest zgodny z Konwencją Helsińską i akceptowany przez odpowiednią komisję etyczną z macierzystej instytucji, a wszyscy uczestnicy badania muszą wyrazić świadomą zgodę na udział w badaniu. Wszystkie dane osobowe i informacje dotyczące pacjenta zawarte w artykule i innych materiałach dodatkowych (włącznie z rycinami) muszą być usunięte.

Czasopismo „Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne”  przyjęło i stosuje zasady etyki publikacyjnej zgodne z wytycznymi Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej (COPE – Committee on Publication Ethics).

Prosimy o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi przejrzystości i najlepszych praktyk w zakresie standardów publikacji: https://publicationethics.org/resources/guidelines-new/principles-transparency-and-best-practice-scholarly-publishing

Procedury zabezpieczające oryginalność prac naukowych

Redakcja aktywnie zwalcza wszelkie przejawy nierzetelności naukowej oraz braku poszanowania dobrych obyczajów w nauce (www.publicationethics.org). Przejawem takich praktyk jest m.in. sytuacja, w której udział autora był znikomy lub nie było go wcale, a mimo to jest współautorem publikacji (guest authorship) lub kiedy wniósł znaczący wkład w powstanie pracy bez ujawniania swego udziału jako współautor (ghostwriting). Działania redakcji względem nieuczciwości naukowej będą polegać na: zebraniu pisemnych oświadczeń o oryginalności pracy od wszystkich współautorów; wymogu ujawnienia przez wszystkich współautorów pracy rodzaju wkładu w jej powstanie; ocenie oryginalności pracy przez 2 recenzentów merytorycznych, redaktora tematycznego, redaktora językowego (w tym native speakera) oraz redaktora naczelnego; badaniu pod względem plagiatu przez internetowy system wykrywania plagiatu. Redakcja zobowiązuje również autorów do ujawnienia informacji o źródłach finansowania projektu i publikacji oraz wkładzie stowarzyszeń i innych podmiotów (financial disclosure).

W razie zaistnienia podejrzenia plagiatu lub innej nieuczciwości naukowej redaktor zwraca się o wyjaśnienia do pierwszego lub ostatniego autora artykułu, wstrzymując jednocześnie prace nad przesłanym tekstem. O dalszych losach manuskryptu decyduje redakcja. Redaktor może zawiadomić pracodawcę pierwszego lub ostatniego autora o podejrzeniu popełnienia nierzetelności naukowej lub skierować sprawę do dalszego wyjaśnienia bezpośrednio do odpowiedniej komisji etyki. Jeżeli podejrzenie nieuczciwości naukowej zgłosiła osoba spoza zespołu redakcyjnego, osobę tę powiadamia się o podjętych działaniach. Opublikowanie pracy w czasopiśmie nie jest jednoznaczne ze stwierdzeniem niepopełnienia plagiatu lub innej nieuczciwości naukowej związanej z tą pracą.