Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne

Piel. Zdr. Publ.
Index Copernicus (ICV) – 69,56
Ogólny współczynnik odrzuceń – 24,41%
ISSN 2082-9876 (print)
ISSN 2451-1870 (online)
Periodyczność – kwartalnik

Polityka wydawnictwa

To czasopismo wydawane jest co kwartał w otwartym dostępie. 

Redakcja Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne Nursing and Public Health (Piel. Zdr. Publ.) przyjmuje do druku prace oryginalne, poglądowe i kazuistyczne. Publikuje ponadto sprawozdania ze zjazdów naukowych, recenzje książek, komunikaty o planowanych kongresach i zjazdach naukowych.

Prace są przyjmowane tylko drogą elektroniczną – przez stronę internetową czasopisma za pomocą Editorial System. Autor do korespondencji oświadcza, że artykuł nie jest złożony w innej redakcji i nie był dotychczas publikowany. Nadesłanie pracy do redakcji jest równoznaczne z akceptacją poddania manuskryptu ocenie przez internetowy system wykrywania plagiatu. Wszystkie wykryte przypadki nierzetelności naukowej będą ujawniane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich instytucji.

Redakcja wstępnie ocenia pracę pod względem technicznym. Jeśli praca została prawidłowo wysłana, redaktor naczelny i redaktorzy tematyczni oceniają ją i wyznaczają 2 recenzentów lub decydują o jej odrzuceniu.

Redakcja przesyła anonimową wersję manuskryptu do 2 niezależnych recenzentów – ekspertów z danej dziedziny. Po otrzymaniu recenzji redakcja decyduje o akceptacji artykułu do druku, przesłaniu do autorów w celu wprowadzenia poprawek lub o jego odrzuceniu.

Autorzy otrzymują anonimową wersję recenzji. Nieodesłanie poprawionej pracy przez autora w ciągu 14 dni po otrzymaniu recenzji oznacza rezygnację z druku. Redakcja przesyła ostateczną wersję pracy do analizy w serwisie antyplagiatowym.

Praca zostaje wstępnie zaakceptowana do druku i autorzy otrzymują drogą elektroniczną link do umowy licencyjnej Creative Commons - Uznanie autorstwa 3.0 Polska (CC BY 3.0 PL). Każdy autor pracy wypełnia i podpisuje swój egzemplarz umowy, który potem trzeba zeskanować i umieścić w Editorial System. Oryginał umowy należy odesłać tradycyjną pocztą na adres redakcji. Umowa będzie wiążąca dla obu stron z dniem doręczenia oryginału podpisanej umowy do redakcji Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne Nursing and Public Health. Umowa będzie wiążąca dla obu stron z dniem doręczenia oryginału podpisanej umowy do redakcji.

Autor zachowuje prawa do tekstu bez ograniczeń i ma prawo wycofać tekst w dowolnym momencie przed jego publikacją. 

Native speaker sprawdza artykuł pod względem językowym.

Autor otrzymuje artykuł do korekty autorskiej. Korektę autorską należy zwrócić do redakcji w ciągu 3 dni roboczych. Opóźnienie w odesłaniu korekty może spowodować wycofanie artykułu z danego zeszytu lub druk bez poprawek autora. Zmiany w korekcie autorskiej inne niż błędy wydruku są wprowadzane na odpowiedzialność autora.

Autor poniesie koszty zawinionych przez siebie zmian dokonanych w utworze po rozpoczęciu składu, jeżeli te zmiany spowodują konieczność powtórnego złożenia fragmentów utworu o objętości większej niż 3% objętości utworu. Niedopuszczalne jest wprowadzenie przez autora bez uzgodnienia z wydawcą zmian w tekście pracy przekazanym do korekty autorskiej przekraczających 3% objętości utworu. Zmiany polegające m.in. na wprowadzeniu nowych fragmentów tekstu lub zastępowaniu nowymi akapitami tekstu istniejącego są możliwe wyłącznie za zgodą wydawcy, pod warunkiem, że zmiany te nie podnoszą istotnie kosztów opracowania redakcyjnego i składu tekstu oraz nie powodują zagrożenia dla terminu wydania pracy.

Następnie praca jest publikowana. Na stronie internetowej czasopisma ukazuje się pełna wersja pracy. Praca otrzymuje numer DOI.