Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne

Piel. Zdr. Publ.
Index Copernicus (ICV) – 69,56
Ogólny współczynnik odrzuceń – 24,41%
ISSN 2082-9876 (print)
ISSN 2451-1870 (online)
Periodyczność – kwartalnik

O czasopiśmie

Czasopismo Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne wydawane jest od 2011 r.

Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne zamieszcza recenzowane oryginalne prace badawcze, a także artykuły poglądowe i kazuistyczne dotyczące pielęgniarstwa i zdrowia publicznego. Publikuje ponadto artykuły redakcyjne, listy do Redakcji, sprawozdania i materiały ze zjazdów naukowych, recenzje książek, komunikaty o planowanych kongresach i zjazdach naukowych.

 

W latach 2019–2020 realizowano program „Podniesienie poziomu naukowego i poziomu umiędzynarodowienia wydawanych czasopism naukowych oraz upowszechniania informacji o wynikach badań naukowych lub prac rozwojowych zadanie finansowane w ramach umowy 747/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.