Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne

Piel. Zdr. Publ.
Index Copernicus (ICV) – 69,56
Ogólny współczynnik odrzuceń – 24,41%
ISSN 2082-9876 (print)
ISSN 2451-1870 (online)
Periodyczność – kwartalnik

Przygotowanie manuskryptu

Wszystkie prace nadesłane w języku angielskim powinny być napisane jego amerykańską odmianą. Czasopismo nie oferuje usług tłumaczeniowych. Teksty bardzo źle zredagowane zostaną odesłane autorom do poprawy i dopiero po niej przyjęte do rozpatrzenia.

Streszczenie

Do artykułu należy dołączyć streszczenie w języku polskim i angielskim.

Streszczenie prac oryginalnych musi składać się z 5 wyodrębnionych części. Są to: Wprowadzenie, Cel pracy, Materiał i metody, Wyniki i Wnioski. Streszczenie w języku angielskim nie powinno przekraczać 400 słów, a w języku polskim – 300. Wszystkie skróty zastosowane w streszczeniu muszą być wyjaśnione w artykule.

Streszczenia prac poglądowych powinny zawierać 150–250 słów i nie mogą być podzielone na części. Wszystkie skróty zastosowane w streszczeniu muszą być wyjaśnione w artykule.

Streszczenia prac kazuistycznych powinny zawierać 150–250 słów i nie mogą być podzielone na części. Wszystkie skróty zastosowane w streszczeniu muszą być wyjaśnione w artykule.

Słowa kluczowe

Po streszczeniu należy umieścić 3–5 słów kluczowych w języku polskim i angielskim rekomendowanych przez Index Medicus Subject Headings: MeSH (http://www.nlm.nih.gov/mesh/meshhome.html).

Tekst główny

Teksty należy przekazywać w formatach: doc, docx lub rtf. Prace poglądowe i kazuistyczne nie powinny zawierać więcej niż 6000 słów, oryginalne – 5000. Praca oryginalna powinna składać się z 5 części. Są to: Wprowadzenie, Materiał i metody, Omówienie, Wyniki i Wnioski. Odniesienia do literatury, rycin i tabel należy umieszczać zgodnie z kolejnością cytowania w tekście. W tekście nie można stosować żadnych wyróżnień. Wskazane jest, aby podawać międzynarodowe, a nie handlowe nazwy leków. Wyniki badań biochemicznych i innych należy podać w jednostkach zgodnych z układem SI. Konieczne jest ponadto podanie tzw. „krótkiego tytułu”, zawierającego do 45 znaków. Należy ujawnić wszelką pomoc finansową i materialną.

Piśmiennictwo

Autorzy ponoszą odpowiedzialność za poprawność sposobu cytowania literatury (zgodnie z wytycznymi AMA). Cytowanie prac należy ograniczyć tylko do pozycji najnowszych i bezpośrednio powiązanych z przedstawionym tematem. Liczba pozycji cytowanego piśmiennictwa w artykułach oryginalnych nie może przekraczać 30, w pracach poglądowych – 40, a w pozostałych doniesieniach – 40. Wykaz i numeracja piśmiennictwa powinny być zgodne z kolejnością cytowania w tekście, tabelach i rycinach. Spis piśmiennictwa powinien zawierać: nazwiska i inicjały imion autorów, tytuł pracy, skrót tytułu czasopisma (według Index Medicus), rok wydania, numer tomu oraz numer strony początkowej i końcowej cytowanej partii tekstu. Jeżeli cytowana praca jest dostępna w wersji elektronicznej, należy podać jej numer DOI, a w przypadku jego braku – adres strony, na której się znajduje wraz z datą dostępu. 

Zasady poprawnego cytowania według stylu AMA

Podziękowania autorskie

Podziękowania autorskie powinny znajdować się w oddzielnej sekcji na końcu artykułu, przed piśmiennictwem, i być w formie spisu osób, które pomogły w badaniu (np. pomoc w udostępnieniu danych do artykułu, korekty, poprawki językowe).

Tabele

Tabele należy umieścić w oddzielnych plikach. Numeracja tabel musi być zgodna z kolejnością cytowania w tekście. Podpisy do tabel muszą być napisane w języku polskim i angielskim i umieszczone w tekście głównym. Dozwolone typy plików: xls, xlsx, doc i docx.

Ryciny

Ryciny należy umieścić w oddzielnych plikach. Numeracja rycin musi być zgodna z kolejnością cytowania w tekście. Podpisy do rycin muszą być napisane w języku polskim i angielskim i umieszczone w tekście głównym. Preferujemy pliki edytowalne (np. xls, xlsx). Dozwolone typy plików: tiff, jpg, png (rozdzielczość minimum 300 dpi), cdr i eps.

Jeżeli autor wykorzystał w utworze ryciny, zdjęcia, tablice, tabele itp., których nie jest autorem, a które są chronione prawem autorskim, jest zobowiązany dostarczyć wydawcy pisemne zezwolenia na wykorzystanie w utworze takich materiałów, wydane przez podmioty posiadające do nich autorskie prawa majątkowe. Autor jest zobowiązany do oznaczenia w pracy źródła i autora rycin, zdjęć, tablic itp.

Autorstwo pracy

W pracach oryginalnych nie może być więcej niż 12 autorów, a w pracach poglądowych i kazuistycznych – do 5 autorów.

Uznanie autorstwa powinno opierać się na: zasadniczym wkładzie w koncepcję i projekt, zebraniu danych lub analizie i interpretacji wyników, napisaniu artykułu lub krytycznym zrecenzowaniu go pod kątem istotnej zawartości intelektualnej, ostatecznej akceptacji wersji do opublikowania.

Autorzy muszą spełniać wszystkie 3 ww. kryteria, a jeżeli praca była prowadzona przez dużą grupę z wielu ośrodków, należy wskazać osoby, które przyjmują bezpośrednią odpowiedzialność za pracę. Autor nadsyłający pracę zbiorową ustala kolejność autorów, musi podać wszystkich pojedynczych autorów wchodzących w skład danej grupy, a także jej nazwę. Wszystkie osoby określone jako autorzy muszą kwalifikować się do autorstwa, a wszyscy, którzy się do niego kwalifikują, powinni być wymienieni. Wkład każdego autora musi być udokumentowany w takim stopniu, aby brał on publiczną odpowiedzialność za właściwe fragmenty treści, ich zawartość oraz konflikt interesów. Współpracownicy, którzy nie spełniają kryterium autorstwa, powinni być wymienieni w podziękowaniach (za ich pisemną zgodą).

Należy określić wkład poszczególnych autorów w powstanie pracy wg następujących kryteriów: A – koncepcja i projekt badania; B – gromadzenie i/lub zestawianie danych; C – analiza i interpretacja danych; D – napisanie artykułu; E – krytyczne zrecenzowanie artykułu; F – zatwierdzenie ostatecznej wersji artykułu.

ORCID

Autorzy nadsyłający prace do czasopism UMW są zobowiązani do posługiwania się unikalnym numerem ORCID (Open Researcher and Contributor ID). Jest to popularne narzędzie cyfrowe służące do identyfikacji autora oraz jego pracy badawczej w komunikacji naukowej. Numer ORCID można uzyskać bezpłatnie, rejestrując się na stronie: https://orcid.org/.

Konflikt interesów

Autorzy są zobowiązani do ujawnienia informacji o źródłach finansowania ich pracy, jak również o wkładzie instytucji badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów ("ujawnienie finansowe"). Wszyscy autorzy są zobowiązani do przedstawienia oświadczenia o konflikcie interesów. Na końcu tekstu, w podtytule "Konflikt interesów", wszyscy autorzy muszą ujawnić wszelkie finansowe i osobiste relacje z innymi osobami lub organizacjami, które mogłyby niewłaściwie wpłynąć na ich pracę. Przykłady konfliktów finansowych obejmują:

  • zatrudnienie;
  • firmy konsultingowe;
  • posiadane akcje;
  • honoraria;
  • płatne zeznania ekspertów;
  • patenty lub zgłoszenia patentowe;
  • granty na podróże.

Jeśli nie ma konfliktu interesów, Autorzy powinni oświadczyć, że żaden z nich nie istnieje.