Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne

Piel. Zdr. Publ.
Index Copernicus (ICV) – 69,56
Ogólny współczynnik odrzuceń – 24,41%
ISSN 2082-9876 (print)
ISSN 2451-1870 (online)
Periodyczność – kwartalnik

Pobierz oryginał (PL)

Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne Nursing and Public Health

2020, tom 10, nr 4, październik-grudzień, str. 283–289

doi: 10.17219/pzp/125435

Typ publikacji: praca poglądowa

Język publikacji: polski

Licencja: Creative Commons Attribution 3.0 Unported (CC BY 3.0)

Pobierz cytowania:

 • BIBTEX (JabRef, Mendeley)
 • RIS (Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero)

Nietrzymanie moczu jako narastający problem społeczny

Urinary incontinence as an increasing social problem

Marlena Aleksandra Maziarska1,D,F, Agnieszka Sobolewska1,D,F, Weronika Mościan1,D,F, Iwona Twardak2,D,E

1 Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Wrocław, Polska

2 Zakład Onkologii i Opieki Paliatywnej, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Wrocław, Polska

Streszczenie

Inkontynencja moczowa to dolegliwość polegająca na niekontrolowanym wycieku moczu z cewki moczowej. Schorzenie to jest bardzo krępujące i może być przyczyną wycofania się pacjenta z życia zawodowego, towarzyskiego czy społecznego. Wpływa ono również negatywnie na stan zdrowia psychicznego, znacznie pogarszając jakość życia, odbierając chęć do działania oraz radość. Problem ten w dużej mierze dotyczy starszych kobiet i wieloródek, jednakże nie omija też mężczyzn. Istnieje jednak wiele skutecznych metod pielęgnacji pacjenta oraz leczenia nietrzymania moczu. Nie bez znaczenia jest również dieta chorego. Leczenie dzieli się na zachowawcze i chirurgiczne – jego wybór zależy od typu oraz stopnia rozwoju schorzenia. Choroba zdiagnozowana w lekkim stadium jest najczęściej możliwa do wyleczenia metodami zachowawczymi. Średnie lub ciężkie stadium kwalifikuje się do leczenia chirurgicznego oraz wymaga wzmożonej pielęgnacji, szczególnie w przypadku pacjentów unieruchomionych. Bardzo pomocne w opiece są środki chłonne, na które możliwe jest uzyskanie dofinansowania w ramach NFZ.

Abstract

Urinary incontinence is the uncontrolled leakage of urine. This disease is very embarrassing and may be the reason for the patient’s withdrawal from professional, family or community life. It also negatively affects mental health, significantly worsening quality of life and depriving of will to act and happiness. This disease concerns mainly elderly women and multigravidas; nevertheless, men are also not free of it. However, there are many effective methods of care and treatment for urinary incontinence. The patients’ diet is also not without significance. Treatment is divided into conservative and surgical methods – it depends on the type and degree of disease development. Diagnosis at an early stage is the most often treatable using conservative methods. Moderate or late stages are qualified for surgical treatment and involve increased care, especially for immobilized patients. Absorbent products are very helpful in caring and available for purchase within National Health Fund.

Słowa kluczowe

nietrzymanie moczu, urologia, pielęgnacja

Key words

urinary incontinence, urology, care

Piśmiennictwo (20)

 1. Ciepiela K, Michałek T, Poryszewska A, opr. Raport – pacjent z NTM w systemie opieki zdrowotnej. Warszawa, Polska: Stowarzyszenie Osób z NTM „UroConti”, World Federation of Incontinence Patients; 2019. http://www.ntm.pl/userfiles/file/Raport_NTM_2019.pdf. Dostęp 19.08.2020.
 2. Klisowska I, Dąbek A, Zborowska I, Kapkowski B, Kowalik M. Nietrzymanie moczu – zadanie dla fizjoterapeuty. Część II. Piel Zdr Publ. 2012;2(2):149–152. http://www.pzp.umed.wroc.pl/pdf/2012/2/2/145.pdf. Dostęp 19.08.2020.
 3. Klisowska I, Dąbek A, Zborowska I, Kapkowski B, Kowalik M. Nietrzymanie moczu – zadanie dla fizjoterapeuty. Część I. Piel Zdr Publ. 2011;1(3):285–288. http://www.pzp.umed.wroc.pl/pdf/2011/1/3/285.pdf. Dostęp 19.08.2020.
 4. Borkowski A. Urologia – podręcznik dla studentów medycyny. Warszawa, Polska: Wydawnictwo Lekarskie PZWL; 2008:51–52.
 5. Dębiński P, Niezgoda Y. Klasyfikacja nietrzymania moczu i sposoby leczenia. Przegląd Urologiczny. 2014;5(87):42. http://www.przeglad-urologiczny.pl/artykul.php?2708. Dostęp 19.08.2020.
 6. Szymanowski P, Gierat A, Szweda H, Jóźwik M. Choroby uroginekologiczne – poważny problem społeczny. Państwo i Społeczeństwo. 2017;17(4):109–124. https://repozytorium.ka.edu.pl/bitstream/handle/11315/19188/SZYMANOWSKI_GIERAT_SZWEDA_JOZWIK_Choroby_uroginekologiczne%20_2017.pdf?sequence=1&isAllowed=y. Dostęp 19.08.2020.
 7. Błaszczyk H, Barcz E, Kołodziej A. Zaburzenia trzymania moczu u kobiet (cz. 2). Kwartalnik NTM. 2019;4(71).
 8. Brończyk-Puzoń A, Piecha D, Koszowska A, Nowak J, Kulik-Kupka K, Zubelewicz-Szkodzińska B. Rola wybranych składników odżywczych diety u kobiet w okresie naturalnej menopauzy – przegląd piśmien-nictwa. Med Og Nauk Zdr. 2016;22(2):83–88. doi:10.5604/20834543.1208210
 9. Żylicz Z, Krajnik M. Sok z żurawin w zapobieganiu i leczeniu zakażeń dróg moczowych u chorych terminalnych. Czy mamy wystarczające dowody, aby wierzyć w jego skuteczność? Pol Med Paliat. 2002;1(2):85–88. https://journals.viamedica.pl/advances_in_palliative_medicine/article/download/29636/24387. Dostęp 19.08.2020.
 10. Narodowy Fundusz Zdrowia. Zaopatrzenie w wyroby medyczne. https://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/zalatw-sprawe-krok-po-kroku/jak-zrealizowac-zapotrzebowanie-na-srodki-pomocnicze-i-ortopedyczne/. Dostęp 21.08.2020.
 11. Wojtaszek A. NTM – nietrzymanie moczu. Etiologia, diagnostyka, farmakologia. Pielęg Pol. 2012;4(46):190–192. http://www.pielegniarstwo.ump.edu.pl/article.php?id=200. Dostęp 19.08.2020.
 12. Rechberger T, Kulik-Rechberger B. Nietrzymanie moczu u kobiet i dziewcząt – zasady postępowania w gabinecie lekarza POZ. Lekarz POZ. 2018;2(4):109–117. https://www.termedia.pl/Nietrzymanie-moczu-u-kobiet-i-dziewczat-zasady-postepowania-w-gabinecie-lekarza-POZ,98,32883,1,0.html. Dostęp 25.05.2018.
 13. Gacki G. Aktualne metody leczenia nietrzymania moczu u kobiet. Przegl Urol. 2016;4(98):33–36. http://www.przeglad-urologiczny.pl/artykul.php?2990. Dostęp 19.08.2020.
 14. Namysł J. Nietrzymanie moczu – czas pożegnać mity. Gerontol Współ. 2015;3(1):3–4.
 15. Gałczyński K, Romanek K, Kulik-Rechberger B, Rechberger T. Elektrostymulacja mięśni dna miednicy w leczeniu nietrzymania moczu u kobiet. Przegl Menopauz. 2011;10(6):427–431. https://www.termedia.pl/Electrical-stimulation-for-the-treatment-of-urinary-incontinence-in-women,4,18021,1,1.html. Dostęp 19.08.2020.
 16. Fiodorenko-Dumas Ż, Paprocka-Borowicz M. Postępowanie fizjoterapeutyczne w nietrzymaniu moczu. Med. Og Nauk Zdr. 2014;20(1):12–16. http://www.monz.pl/Postepowanie-fizjoterapeytyczne-w-nietrzymaniu-moczu,73456,0,1.html. Dostęp 19.08.2020.
 17. Futyma K, Rechberger T. Nowe opcje terapeutyczne w leczeniu nadaktywnego pęcherza moczowego. Przegl Urol. 2008;6(52). http://www.przeglad-urologiczny.pl/artykul.php?1507. Dostęp 19.08.2020.
 18. Tatara T, Olejniczak D. Skuteczność kliniczna oraz profil bezpieczeństwa leków antycholinergicznych w zespole pęcherza nadreaktywnego – przegląd systematyczny. Now Med. 2014;2:61–67. http://www.nowamedycyna.pl/wp-content/uploads/2014/10/nm_2014_061-067.pdf. Dostęp 19.08.2020.
 19. Futyma K, Rechberger T. Nadaktywny pęcherz moczowy – nowe możliwości terapeutyczne. Przegl Urol. 2010;6(64). http://www.przeglad-urologiczny.pl/artykul.php?2009. Dostęp 19.08.2020.
 20. Gołąbek T, Chłosta P. Nietrzymanie moczu u kobiet i mężczyzn. Poznań, Polska: Termedia; 2016.