Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne

Piel. Zdr. Publ.
Index Copernicus (ICV) – 69,56
Ogólny współczynnik odrzuceń – 24,41%
ISSN 2082-9876 (print)
ISSN 2451-1870 (online)
Periodyczność – kwartalnik

Pobierz oryginał (PL)

Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne Nursing and Public Health

2020, tom 10, nr 4, październik-grudzień, str. 263–268

doi: 10.17219/pzp/125437

Typ publikacji: praca poglądowa

Język publikacji: polski

Licencja: Creative Commons Attribution 3.0 Unported (CC BY 3.0)

Pobierz cytowania:

  • BIBTEX (JabRef, Mendeley)
  • RIS (Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero)

Analiza cech symulatorów wysokiej wierności w dziedzinie pielęgniarstwa

Feature analysis of high-fidelity nursing simulators

Agnieszka Katarzyna Żeromska-Michniewicz1,B,C,D

1 Centrum Symulacji Medycznej Collegium Medicum, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra, Polska

Streszczenie

W artykule dokonano porównania dostępnych rozwiązań symulatorów wysokiej wierności wykorzystywanych w pielęgniarstwie wiodących producentów w odniesieniu do zapisów rozporządzenia Ministerstwa Zdrowia z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego. Celem artykułu jest przegląd dostępnej na polskim rynku oferty pielęgniarskich symulatorów wysokiej wierności z perspektywy ich cech oraz parametrów oprogramowania pozwalających na nauczanie umiejętności pielęgniarskich wymienionych w aktualnym rozporządzeniu Ministerstwa Zdrowia. W artykule przedstawiono definicję wysokiej wierności w odniesieniu do symulatorów oraz do środowiska symulacyjnego. Analiza zapisów rozporządzenia posłużyła do oceny i kwalifikacji poszczególnych parametrów omawianych symulatorów wysokiej wierności z perspektywy ich przydatności w procesie kształcenia z zakresu pielęgniarstwa. Dokonany w artykule przegląd ukazuje, iż nie ma obecnie na rynku pielęgniarskiego symulatora wysokiej wierności, który umożliwiałby naukę wszystkich procedur z zakresu pielęgniarstwa. Rozwiązaniem jest nauka pojedynczych procedur z wykorzystaniem fantomów niskiej i pośredniej wierności.

Abstract

The article presents a comparison of available solutions on high-fidelity nursing simulators offered by leading producers, in regard to the provisions of the Ministry of Health Regulations of February 28, 2017 on the kind and scope of preventive, diagnostic, treatment, and rehabilitation services provided by a nurse or midwife independently, without a medical order. The aim of this article is to review the Polish market offer of high-fidelity simulators intended for nursing from the perspective of their features and software parameters allowing to teach nursing skills listed in the current Ministry of Health Regulation. The article contains definition of high fidelity in regard to simulators and the simulation environment. The analysis of the provisions of the Regulation serves to assess and qualify the individual parameters of nursing simulators from the perspective of their utility in the process of education. The accomplished review indicates that currently there is no a high-fidelity nursing simulator on the market that would enable teaching all nursing procedures. The solution is teaching particular procedures using phantoms of low and middle fidelity.

Słowa kluczowe

opieka pielęgniarska, potrzeby edukacyjne, procedury medyczne

Key words

nursing care, educational needs, medical procedures

Piśmiennictwo (6)

  1. Solnick A, Weiss S. High fidelity simulation in nursing education: A review of the literature. Clin Simul Nurs. 2007;3(1):e41–e45. doi:10.1016/j.ecns.2009.05.039
  2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 listopada 2007 r. w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego. DzU z 2007 r. Nr 210, poz 1540.
  3. Kim J, Park J-H, Shin S. Effectiveness of simulation-based nursing education depending on fidelity: A meta-analysis. BMC Medical Education. 2016;16:152. doi:10.1186/s12909-016-0672-7
  4. Laerdal Polska. Zakładka dotycząca symulatorów wysokiej wierności. https://www.laerdal.com/pl/products/simulation-training/nursing. Dostęp 21.08.2019.
  5. CAE Healthcare. Zakładka dotycząca symulatorów wysokiej wierności. https://www.cae.com/healthcare/. Dostęp 21.08.2019.
  6. Gaumard Scientific. Zakładka dotycząca symulatorów wysokiej wierności. https://www.gaumard.com/. Dostęp 21.08.2019.