Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne

Piel. Zdr. Publ.
Index Copernicus (ICV) – 69,56
Ogólny współczynnik odrzuceń – 24,41%
ISSN 2082-9876 (print)
ISSN 2451-1870 (online)
Periodyczność – kwartalnik

Pobierz oryginał (PL)

Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne Nursing and Public Health

2020, tom 10, nr 4, październik-grudzień, str. 241–246

doi: 10.17219/pzp/128397

Typ publikacji: praca oryginalna

Język publikacji: polski

Licencja: Creative Commons Attribution 3.0 Unported (CC BY 3.0)

Pobierz cytowania:

  • BIBTEX (JabRef, Mendeley)
  • RIS (Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero)

Ocena przygotowania studentów kierunków medycznych do opieki nad pacjentami

Evaluation of the preparation of medical students for patient care

Ewa Świder1,A,B,C,D

1 Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Wrocław, Polska

Streszczenie

Wprowadzenie. Wykonywanie zawodu lekarza, pielęgniarki lub ratownika medycznego wiąże się ze szczególną odpowiedzialnością za zdrowie i życie pacjentów. Dlatego też kształcenie studentów na kierunkach medycznych podlega szczegółowym wytycznym, opisanym w standardach kształcenia, i wymaga szczególnej konsekwencji w realizacji założeń programowych. Wykonywanie zawodu medycznego wymaga różnorodnych kompetencji, nie tylko stricte zawodowych.
Cel pracy. Ocena stopnia przygotowania studentów kierunków medycznych do wykonywania zawodów medycznych ze szczególnym uwzględnieniem sfery psychicznej oraz radzenia sobie ze stresem i umiejętności pracy w warunkach trudnych.
Materiał i metody. Badanie przeprowadzono za pomocą sondażu diagnostycznego metodą CAWI z użyciem autorskiego kwestionariusza zawierającego 15 pytań zamkniętych oraz metryczkę.
Wyniki. W badaniu wzięło udział 277 osób, z których 64% stanowiły kobiety, a 36% mężczyźni. Studenci/ absolwenci kierunków medycznych określili swoje kompetencje społeczne jako bardzo dobre (52,7%). Badani wskazali, że program studiów bardzo dobrze przygotowuje do wykonywania zawodu (45,1%), m.in. dzięki możliwości nabywania umiejętności społecznych. Prawie połowa respondentów (46,9%) zadeklarowała, że radzi sobie z problemami z tej sfery.
Wnioski. Okazało się, że mimo dobrego przygotowania przez uczelnię zarówno lekarze, jak i pielęgniarki pracujący już w zawodzie nadal chcieliby rozwijać kompetencje związane z opieką nad pacjentami u kresu życia. Wśród najbardziej popularnych tematów wśród kadry medycznej znalazły się efektywna komunikacja z pacjentem i rodziną oraz radzenie sobie z emocjami pojawiającymi się podczas śmierci pacjenta. Uczelnie medyczne oraz wyższe szkoły zawodowe zapewniają swoim studentom dobre przygotowanie do pracy z pacjentem pod względem emocjonalnym. Kluczowe wydaje się jednak poszerzanie tej wiedzy i zapewnianie pomocy słabszym jednostkom.

Abstract

Background. Practicing as a doctor, nurse or paramedic is associated with a special responsibility for the health and life of patients. Therefore, the education of students in medical faculties is subject to detailed guidelines, described in the education standards, and requires particular consistency in the implementation of the program assumptions. Practicing medicine requires manifold competencies, not only strictly professional ones.
Objectives. The aim of the study was to assess the level of preparation of medical students to perform medical professions, with particular emphasis on the psychological sphere, the ability to cope with stress and to work in difficult conditions.
Material and Methods. The study was carried out with the use of a diagnostic survey employing the CAWI method, with the original questionnaire containing 15 closed questions and the respondents' particulars.
Results. Two hundred and seventy-seven people participated in the study, 64% of whom were women and 36% were men. Students/graduates of medical faculties assessed their social competences as very good (52.7%). The respondents indicated that the curriculum prepares them very well for the future profession (45.1%), developing their social skills among other things. Almost half of the respondents (46.9%) declared to cope with the situations requiring such skills.
Conclusion. Medical universities and higher vocational schools provide their students with good emotional preparation for working with patients. However, the key issue seems to be expanding this knowledge and providing assistance to weaker individuals.

Słowa kluczowe

trudności w opiece nad pacjentem, kompetencje społeczne, radzenie sobie z sytuacją trudną, wsparcie psychologiczne dla studentów

Key words

difficulties in patient care, social competencies, coping with a difficult situation, psycholgocial support for students

Piśmiennictwo (8)

  1. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego. DzU z 2019 r., poz 1573 ze zm.
  2. Stempień JR, Tkaczyk M. Lekarze i studenci medycyny wobec sytuacji etycznie trudnych – komunikat z badań. Władza Sądzenia. 2017;12:89–99. http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.hdl_11089_25852. Dostęp 30.12.2020.
  3. Kuriata-Kościelniak E. Znaczenie komunikacji interpersonalnej dla bezpieczeństwa pacjentów i personelu medycznego. W: Witczak I, Rypicz Ł, red. Bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego – uwarunkowania ergonomiczne. Wrocław, Polska: Wydawnictwo Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu; 2020:125–144.
  4. Siamak K, HashimIntan HM, Mohd-Zaharim N. Perceived stress, ­positive-negative emotions, personal values and perceived social support in Malaysian undergraduate students. Int J Psychol Behav Sci. 2012;2(1):1–8. doi:10.5923/j.ijpbs.20120201.01
  5. Ziemska B, Marcinkowski JT. Badania nad stresem psychologicznym związanym ze studiami medycznymi. Now Lek. 2008;77:120–125.
  6. Marcinkowska U, Lau K, Jośko-Ochojska J. O potrzebie kształcenia studentów medycyny w aspekcie wiedzy o stresie – w ramach zajęć fakultatywnych. Hygeia Public Health. 2013;48:153.
  7. Romanowska U, Lizak D. Samoocena przygotowania absolwentów Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego kierunku pielęgniarstwo do wykonywania zawodu pielęgniarki. W: Goździalska A, Jaśkiewicz J, Dębska G, red. Działania opiekuńcze w profilaktyce i terapii. Kraków, Polska: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne – Oficyna Wydawnicza AFM, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; 2014.
  8. Dobrowolska B, Putowski M, Wrońska I, Kozak D, Cuber M. Zapotrzebowanie pielęgniarek i lekarzy na kształcenie podyplomowe z zakresu opieki nad pacjentem umierającym. Probl Pielęg. 2008;16:50.