Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne

Piel. Zdr. Publ.
Index Copernicus (ICV) – 69,56
Ogólny współczynnik odrzuceń – 24,41%
ISSN 2082-9876 (print)
ISSN 2451-1870 (online)
Periodyczność – kwartalnik

Pobierz oryginał (EN)

Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne Nursing and Public Health

2020, tom 10, nr 4, październik-grudzień, str. 225–232

doi: 10.17219/pzp/126572

Typ publikacji: praca oryginalna

Język publikacji: angielski

Licencja: Creative Commons Attribution 3.0 Unported (CC BY 3.0)

Pobierz cytowania:

 • BIBTEX (JabRef, Mendeley)
 • RIS (Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero)

Impact of the “Let the ED fight for life” information campaign on patient reportability to the Hospital Emergency Department: A comparative analysis

Wpływ kampanii informacyjnej „Pozwól na SOR walczyć o życie” na zgłaszalność pacjentów do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego – analiza porównawcza

Ada Anita Lisowska1,A,B,C,D,E,F

1 University Clinical Hospital in Opole, Opole, Poland

Abstract

Background. In Poland, as well as around the world, emergency departments (EDs) face a big problem being overloaded with an excessive number of admitting patients. It was decided to find whether there is a correlation between ED admitting rate and information campaign.
Objectives. The aim of the study was to assess if there is an effect of the information campaign of the Opole Division of the National Health Fund (NHF) entitled “Let the ED fight for life” on decreaseing the amount of patients reporting to the ED of the University Clinical Hospital (UCH) in Opole.
Material and Methods. A comparative analysis of the number of consultations provided to patients by doctors in the ED was performed. The period under consideration is from November 4, 2019 to December 31, 2019 and in the same period of the year preceding the survey.
Results. The total number of consultations provided in the ED of UCH in Opole was 15,760. The greatest number of consultations in both years was provided by orthopedists (18.50%), ophthalmologists (14.16%) and pediatricians (13.49%); and the smallest number was provided by maxillofacial surgeons (0.47%) and nephrologists (1.21%). The mean number of patient consultations in November and December 2018 was 293.9 (SD = 215.58). In the corresponding months of 2019, the mean number of consultations was smaller (SD = 268.9); however, the differences discussed were not statistically significant (p = 0.660).
Conclusion. The majority of consultations was provided to patients of the pediatric and conservative – observation section; therefore, it can be indirectly concluded that these persons should have sought medical help in Primary Healthcare Facilities (PHCF) or Out of Hours Care (OOHC) facilities in the first place. It is difficult to generalize the results to the entire population of the Opolskie Voivodeship based on the study of only one ED. It is recommended to have all hospital emergency departments in this voivodeship included in the study. In order to deepen the knowledge about the reasons for high reporting of patients to ED, it is necessary to verify their knowledge about the existence of the information campaign as well as the functioning of ED, PHCF and OOHC. If that knowledge was insufficient, one should: verify whether the information posters distributed by the NHF have been reliably distributed in the appropriate institutions; intensify activities within the framework of the campaign in order to educate the population of the Opolskie Voivodeship in this respect as much as possible.

Streszczenie

Wprowadzenie. Zarówno polskie, jak i zagraniczne oddziały ratunkowe są przeciążone. Postanowiono zatem sprawdzić, czy istnieje korelacja pomiędzy liczbą porad udzielanych w badanym SOR a kampanią informacyjną NFZ.
Cel pracy. Dokonanie oceny, czy kampania informacyjna Opolskiego Oddziału NFZ pn. „Pozwól na SOR walczyć o życie” skutkowała zmniejszeniem liczby zgłoszeń pacjentów do SOR Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego (USK).
Materiał i metody. Do badania przystąpiono po uzyskaniu zgody dyrekcji USK w Opolu. Dokonano analizy porównawczej liczby porad udzielonych przez lekarzy SOR od rozpoczęcia kampanii informacyjnej do końca roku, tj. 4.11–31.12.2019 r., oraz w analogicznym okresie roku poprzedzającego badanie.
Wyniki. Łączna liczba porad udzielonych w SOR USK w Opolu wynosiła 15 760. Najwięcej porad łącznie w obu badanych okresach udzielili: ortopedzi (18,50%), okuliści (14,16%) i pediatrzy (13,49%), najmniej chirurdzy szczękowo-twarzowi (0,47%) oraz nefrolodzy (1,21%). Zauważono większą zgłaszalność w grudniu w stosunku do listopada w obu analizowanych okresach. Średnia liczba porad udzielanych pacjentom w listopadzie i grudniu w 2018 r. wynosiła 293,9 przy odchyleniu standardowym wynoszącym 215,58. W analogicznych miesiącach 2019 r. średnia liczba porad wynosiła 268,9, jednakże omawiane różnice nie były istotne statystycznie (p = 0,660).
Wnioski. Najwięcej porad zostało udzielonych pacjentom odcinka dziecięcego i zachowawczo-obserwacyjnego, co pozwala pośrednio wnioskować, iż osoby te powinny były w pierwszej kolejności szukać pomocy medycznej w placówkach POZ lub NiŚOZ. Na podstawie badania tylko jednego SOR trudno uogólnić wyniki na całą populację województwa. Zaleca się objąć badaniem wszystkie szpitalne oddziały ratunkowe w województwie. Aby zdobyć więcej informacji na temat przyczyn dużej zgłaszalności pacjentów na SOR, należy zweryfikować, czy słyszeli o kampanii informacyjnej, a także sprawdzić ich wiedzę z zakresu funkcjonowania SOR, POZ oraz NiŚOZ. Gdyby wiedza ta była niewystarczająca, należy zweryfikować, czy rozdysponowane przez NFZ plakaty informacyjne zostały rozmieszczone we właściwych placówkach oraz zintensyfikować działania w ramach kampanii, tak aby w jak największym stopniu wyedukować populację województwa opolskiego.

Key words

ED, information campaign, reporting rate

Słowa kluczowe

kampania informacyjna, zgłaszalność, SOR

Piśmiennictwo (36)

 1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej. DzU z 2020 r., poz 172 ze zm, t.j.
 2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. DzU z 2020 r., poz 1398 ze zm, t.j.
 3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. DzU z 2016 r., poz 357 ze zm, t.j.
 4. Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej. DzU z 2019 r., poz 736.
 5. Jarosławska-Kolman K, Ślęzak D, Żuratyński P, Krzyżanowski K, Kalis A. System Państwowego Ratownictwa Medycznego w Polsce. Zeszyty Naukowe SGSP. 2016;60(4):167–183. https://kursy-szkolenia.sgsp.edu.pl/Download/WYDAWNICTWO/CZYTELNIA/ZN_60.pdf. Accessed on January 11, 2021.
 6. Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym. DzU z 2020 r., poz 882 ze zm, t.j.
 7. Pines JM, Hilton JA, Weber EJ, et al. International perspectives on emergency department crowding. Acad Emerg Med. 2011;18(12):1358–1370. doi:10.1111/j.1553-2712.2011.01235.x
 8. Cichońska M, Maciąg D, Borek M. Poziom obciążenia ratownictwa medycznego i szpitalnych oddziałów ratunkowych w systemie świadczeń zdrowotnych. Lek Wojsk. 2015;93(1):17–22. http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.baztech-b2663856-9266-4d57-87e2-b0a398e9bf78/c/222_B_ORLICZ-SZCZESNA_SZCZESNY.pdf. Accessed on January 11, 2021.
 9. Filippatos G, Karasi E. The effect of emergency department overcrowding on patient outcomes. Health Sci J. 2015;9(1):1–6. https://www.hsj.gr/medicine/the-effect-of-emergency-department-crowding-on-patientoutcomes.php?aid=3798. Accessed on January 11, 2021.
 10. Herring A, Wilper A, Himmelstein DU, et al. Increasing length of stay among adult visits to U.S. Emergency Departments. Acad Emerg Med. 2009;16(7):609–616. doi:10.1111/j.1553-2712.2009.00428.x
 11. van der Linden C, Reijnen R, Derlet RW, et al. Emergency department crowding in The Netherlands: Managers’ experiences. Int J Emerg Med. 2013;6:41. doi:10.1186/1865-1380-6-41
 12. Najwyższa Izba Kontroli. Funkcjonowanie Systemu Ratownictwa Medycznego. – informacja o wynikach kontroli. Nr ewid. 149/2012/P11094/KZD. Warsaw, Poland: Najwyższa Izba Kontroli; 2012. https://www.nik.gov.pl/kontrole/wyniki-kontroli-nik/kontrole,10324.html. Accessed on February 3, 2020.
 13. Najwyższa Izba Kontroli. NIK na ratunek systemowi ratownictwa medycznego. https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/nik-na-ratunek-systemowi-ratownictwa-medycznego.html. Published on April 4, 2019. Accessed on February 3, 2020.
 14. Śląska Izba Lekarska. Ogłoszenia i komunikaty. http://izba-lekarska.home.pl/aktualnosci/2130-kampania%20informacyjna%20czas%20start%20katowice. Accessed on February 2, 2020.
 15. Kowarzyk S. Posiedzenie Okręgowej Rady Lekarskiej w Opolu. Biuletyn Informacyjny Opolskiej Izby Lekarskiej. Opolska Izba Lekarska 2019;271:2.
 16. Narodowy Fundusz Zdrowia. Opolski Oddział Wojewódzki w Opolu. http://www.nfz-opole.pl/. Accessed on February 8, 2020.
 17. Borek E, Kilijanek-Cieślik A, Perendyk T, Sitek A, Wojtaszczyk K. Jaką podstawową opiekę zdrowotną mamy, a jakiej potrzebujemy? Wyniki sondażu opinii pacjentów i obywateli. Warsaw, Poland: Wydawnictwo Fundacji My Pacjenci; 2017.
 18. Behr JG, Diaz R. Emergency department frequent utilization for non-emergent presentments: Results from Regional Urban Trauma Center study. PLoS One. 2016;11(1):e0147116. doi:10.1371/journal.pone.0147116
 19. Zespół badawczy Akademii Leona Koźmińskiego. Kolejki do świadczeń zdrowotnych. Warsaw, Poland: Fundacja MY Pacjenci; 2018. https://mypacjenci.org/wp-content/uploads/2018/10/Raport_Kolejki-do-%C5%9Bwiadcze%C5%84-zdrowotnych.pdf. Accessed on February 8, 2020.
 20. Szwamel K, Kurpas D. Analysis of factors determine hospitalization of emergency department patients. Fam Med And Prim Care Rev. 2016;18(3):352–358. doi:10.5114/fmpcr/63236
 21. Pilip S, Bondaruk Ł, Celiński D, Chłopicki G, Michalak G. Szpitalny Oddział Ratunkowy – czy jest to tylko jednostka systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego? OPM. 2013;3:59–62.
 22. MAHTA. Barometr Fundacji Watch Health Care nr 19/15/02/2019. http://www.korektorzdrowia.pl/wp-content/uploads/barometr_whc_xii_i_2019_final.pdf. Accessed on February 28, 2020.
 23. Najwyższa Izba Kontroli. Realizacja zadań Narodowego Funduszu Zdrowia w 2018 roku – informacja o wynikach kontroli. KZD.430.006.2019, nr ewid. 169/2019/P/19/058/KZD. Warsaw, Poland: Najwyższa Izba Kontroli; 2019. https://www.nik.gov.pl/plik/id,21718,vp,24368.pdf. Accessed on February 28, 2020.
 24. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. DzU z 1997 r. Nr 78, poz 483 ze zm.
 25. Guła P, Karwan K. Wykorzystanie analizy Lean do oceny funkcjonowania Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych na podstawie doświadczeń własnych. Lek Wojsk. 2012;90(3):248–251.
 26. Bujok G, Grochowicz A. Nagłe zagrożenie zdrowia oraz nagłe zagrożenie życia –analiza prawna oraz jej kontekst socjomedyczny. Emerg Med Serv. 2016;3(2):137–143. https://emergencymedicalservice.pl/wp-content/uploads/EMS_2016_02.pdf. Accessed on January 11, 2021.
 27. Guła P, Kutaj-Wąsikowska H, Kalinowski M. A model of emergency department throughput in Poland. J Orthop Trauma. 2012;4(30):31–37. https://www.jotsrr.org/articles/a-model-of-emergency-department-throughput-in-poland.pdf. Accessed on January 11, 2021.
 28. Guła P, Karwan K. Optymalizacja modelu funkcjonowania Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Lek Wojsk. 2012;90(2):131–135.
 29. Bjørnsen LP, Uleberg O, Dale J. Patient visits to the emergency department at a Norwegian university hospital: Variations in patient gender and age, timing of visits, and patient acuity. Emerg Med J. 2013;30(6):462–466. doi:10.1136/emermed-2012-201191
 30. McHale P, Wood S, Hughes K, Bellis MA, Demnitz U, Wyke S. Who uses emergency departments inappropriately and when: A national cross-sectional study using a monitoring data system. BMC Med. 2013;11(1):258. doi:10.1186/1741-7015-11-258
 31. Hartmann P, Jackowska T, Przybysz P, Siewert B, Kozłowska A. Analysis of hospitalization of children at the Hospital Emergency Department in 2014 – own observations. Post N Med. 2016;29(6):368–372. doi:10.5604/08606196.1205278
 32. Houze-Cerfon CH, Vaissie C, Laurent G, Bastiani B, Charpentier S, Lauque D. Development and evaluation of a virtual research environment to improve quality of care in overcrowded emergency departments: Observational study. JMIR Serious Games. 2019;7(3):e13993. doi:10.2196/13993
 33. Sun BC, Hsia RY, Zigmond D, et al. Effect of emergency department crowding on outcomes of admitted patients. Ann Emerg Med. 2013;61(6):605–611. doi:10.1016/j.annemergmed.2012.10.026
 34. Chiu IM, Lin YR, Syue YJ, Kung CT, Wu KH, Li CJ. The influence of crowding on clinical practice in the emergency department. Am J Emerg Med. 2018;36(1):56–60. doi:10.1016/j.ajem.2017.07.011
 35. Legramante JM, Morciano L, Lucaroni F, et al. Frequent use of emergency departments by the elderly population when continuing care is not well established. PLoS One. 2016;14:11(12):e0165939. doi:10.1371/journal.pone.0165939
 36. Sulej M, Puc P. Segregacja medyczna w szpitalnym oddziale ratunkowym. Lek Wojsk. 2015;93(1):23–32.