Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne

Piel. Zdr. Publ.
Index Copernicus (ICV) – 69,56
Ogólny współczynnik odrzuceń – 24,41%
ISSN 2082-9876 (print)
ISSN 2451-1870 (online)
Periodyczność – kwartalnik

Pobierz oryginał (EN)

Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne Nursing and Public Health

2020, tom 10, nr 4, październik-grudzień, str. 219–224

doi: 10.17219/pzp/132558

Typ publikacji: praca oryginalna

Język publikacji: angielski

Licencja: Creative Commons Attribution 3.0 Unported (CC BY 3.0)

Pobierz cytowania:

 • BIBTEX (JabRef, Mendeley)
 • RIS (Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero)

Attitudes of young people towards antibiotic therapy

Postawy ludzi młodych wobec stosowania antybiotykoterapii

Magdalena Anna Wasik1,A,B,C,D,E,F

1 Collegium Medicum, Doctoral School of the Jan Kochanowski University in Kielce, Kielce, Poland

Abstract

Background. Antibiotics are a group of drugs which, when taken not according to doctor’s recommendations, may contribute to the increase of antibiotic resistance. Wide use of antibiotics in the fight against pathogenic strains of bacteria has contributed to the resistance of bacteria. An important problem related with the phenomenon of antibiotic resistance is the spread of acquired resistance, which is associated with the unreasonable use of antibiotics by humans, i.e., their abuse.
Objectives. The aim of the research was to analyze the attitude of young people towards the use of antibiotics.
Material and Methods. The diagnostic survey method was used. The study involved 215 people over 20 years of age, using the services in the Primary Health Care facilities located in the city and municipality of Sędziszów in the Świętokrzyskie voivodeship who expressed their willingness to fill in the proprietary questionnaire. The most numerous group were women, people aged 30–39 years, city residents, and people with higher education.
Results. Statistical analysis showed that the place of residence affects the opinions about the possibility of terminating the antibiotic therapy (p = 0.013). In the group of people living in the countryside, a higher percentage of people claimed that better health condition is tantamount to the possibility of ending the antibiotic use. There is a significant relationship between age and deciding to take an antibiotic without consulting a doctor (p = 0.004). Individuals between 40 and 49 years of age and over 50 are more likely than younger people to take the drug without consulting a specialist.
Conclusion. The study participants are aware of the negative consequences of unjustified use of the antibiotics; however, in many instances, they do not consult their doctor.

Streszczenie

Wprowadzenie. Antybiotyki są lekami, które – jeśli przyjmuje się je niezgodnie z zaleceniami lekarza – mogą przyczynić się do pogłębiania zjawiska antybiotykooporności. Szerokie wykorzystanie antybiotyków w zwalczaniu chorobotwórczych szczepów bakterii przyczyniło się do oporności bakterii. Ważnym problemem związanym z antybiotykoopornością jest rozprzestrzenianie się oporności nabytej, która związana jest z nieracjonalnym stosowaniem antybiotyków przez człowieka, czyli ich nadużywaniem.
Cel pracy. Analiza postaw ludzi młodych wobec stosowania antybiotyków.
Materiał i metody. W pracy zastosowano metodę sondażu diagnostycznego. W badaniu wzięło udział 215 osób powyżej 20. r.ż. korzystających ze świadczeń medycznych w placówkach podstawowej opieki zdrowotnej znajdujących się na terenie miasta i gminy Sędziszów w województwie świętokrzyskim, które wyraziły chęć wypełnienia autorskiego kwestionariusza ankiety. Najliczniejszą grupę stanowiły kobiety, następnie osoby w przedziale wiekowym 30–39 lat, mieszkańcy miast oraz respondenci z wykształceniem wyższym.
Wyniki. Analiza statystyczna wykazała, że miejsce zamieszkania wpływa na decyzję o możliwości zakończenia antybiotykoterapii (p = 0,013). W grupie osób zamieszkujących na wsi większy odsetek twierdził, iż lepszy stan zdrowa jest jednoznaczny z możliwością zakończenia zażywania antybiotyku. Występuje istotna zależność pomiędzy wiekiem a decydowaniem się na przyjmowanie antybiotyku bez konsultacji z lekarzem (p = 0,004). Osoby w wieku 40–49 lat oraz powyżej 50. r.ż. są bardziej skłonne do zażywania antybiotyków bez opinii specjalisty niż osoby młodsze.
Wnioski. Osoby biorące udział w badaniu zdają sobie sprawę z negatywnych konsekwencji nieuzasadnionego sięgania po antybiotyk, jednak mimo to zdarza im się przyjmować go bez konsultacji z lekarzem.

Key words

knowledge, antibiotics, antibiotic therapy, antibiotic resistance

Słowa kluczowe

wiedza, antybiotykoterapia, antybiotyki, antybiotykooporność

Piśmiennictwo (14)

 1. Podolsky S. The antibiotic era: Reform, resistance, and the pursuit of a rational therapeutics. Emerg Infect Dis. 2015;21(6):1093. doi:10.3201/eid2106.150212
 2. Gould K. Antibiotics: From prehistory to the present day. J Antimicob Chemiother. 2016;71(3):572–575. doi:10.1093/jac/dkv484
 3. Collignon PJ, McEwen SA. One Health: Its importance in helping to better control antimicrobial resistance. Trop Med Infect Dis. 2019;4(1):22. doi:10.3390/tropicalmed4010022
 4. Abat C, Fournier PE, Jimeno MT, JM Rolain, Raoult D. Extremely and pandrug-resistant bacteria extra-deaths: Myth or reality? Eur J Clin Microbiol Infect Dis. 2018;37(9):1687–1697. doi:10.1007/s10096-018-3300-0
 5. Wolska K, Kot B, Piechota M, Frankowska A. Oporność Pseudomonas aeruginosa na antybiotyki. Postepy Hig Med Dosw. 2013;67:1300–1311. https://phmd.pl/api/files/view/29417.pdf. Accessed on December 30, 2020.
 6. World Health Organization. Prioritization of pathogens to guide discovery, research and development of new antibiotics for drug-resistant bacterial infections, including tuberculosis. Geneva, Switzerland: World Health Organization; 2017. https://www.who.int/medicines/areas/rational_use/prioritization-of-pathogens/en/. Accessed on May 26, 2020.
 7. Robinson TP, Bu DP, Carrique-Mas J, et al. Antibiotic resistance is the quintessential One Health issue. Trans R Soc Trop Med Hyg. 2016;110(7):377–380. doi:10.1093/trstmh/trw048
 8. Wołkowicz T, Januszkiewicz A, Szych J. Mikrobiom przewodu pokarmowego i jego dysbiozy jako istotny czynnik wpływający na kondycję zdrowotną organizmu człowieka. Med Dośw. 2014;66(3):229–231.http://www.medmikro.org/mikrobiom-przewodu-pokarmowego-i-jego-dysbiozy-jako-istotny-czynnik-wplywajacy-na-kondycje-zdrowotna-organizmu-czlowieka?lang=pl. Accessed on December 30, 2020.
 9. Friedman N, Temkin E, Carmeli Y. The negative impact of antibiotic resistance. Clin Microbiol Infect. 2016;22(5):416–422. doi:10.1016/j.cmi.2015.12.002
 10. Struzycka I, Mazinska B, Bachanek T, et al. Knowledge of antibiotics and antimicrobial resistance amongst final year dental students of Polish medical schools: A cross-sectional study. Eur J Dent Educ. 2019;23(3):295–303. doi:10.1111/eje.12430
 11. Hwang T, Gibbs K, Podolsky S, Linder J. Antimicrobial stewardship and public knowledge of antibiotics. Lancet Infect Dis. 2015;15(9):1000–1001. doi:10.1016/S1473-3099(15)00235-2
 12. Napolitano F, Izzo MT, DiGiuseppe G, Angelillo IF. Public knowledge, attitudes, and experience regarding the use of antibiotics in Italy. PLoS One. 2013;8(12):e84177. doi:10.1371/journal.pone.0084177
 13. Pavydė E, Veikutis V, Mačiulienė A, Mačiulis V, Petrikonis K, Stanke­vičius E. Public knowledge, beliefs and behavior on antibiotic use and self-medication in Lithuania. Int J Int J Environ Res Public Health. 2015;12(6):7002–7016. doi:10.3390/ijerph120607002
 14. Special Eurobarometer 445 – April 2016. Antimicrobial Resistance Report. http://www.jpiamr.eu/wp-content/uploads/2016/06/EUbarometer_SpecialReportonAMR_Summary.pdf. Accessed on June 2, 2020.