Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne

Piel. Zdr. Publ.
Index Copernicus (ICV) – 69,56
Ogólny współczynnik odrzuceń – 24,41%
ISSN 2082-9876 (print)
ISSN 2451-1870 (online)
Periodyczność – kwartalnik

Pobierz PDF

Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne Nursing and Public Health

2017, tom 7, nr 2, kwiecień-czerwiec, str. 125–133

doi: 10.17219/pzp/66328

Typ publikacji: praca oryginalna

Język publikacji: polski

Pobierz cytowania:

 • BIBTEX (JabRef, Mendeley)
 • RIS (Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero)

Creative Commons BY-NC-ND 3.0 Open Access

Poglądy, zachowania i zwyczaje żywieniowe występujące w przebiegu ortoreksji

The outlook, behavior and eating habits occurring in the course of orthorexia nervosa

Natalia M. Kaźmierczak1,A,B,C,D, Kalina Łukasiewicz2,B,C, Antoni Niedzielski1,E,F

1 Katedra Nauk Humanistycznych, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Lublin

2 Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Lublin

Streszczenie

Wprowadzenie. Nazwa orthorexia nervosa pochodzi z języka greckiego od słów ortho – prawidłowy, właściwy oraz orexis – apetyt, pragnienie. Pojęcie to zostało wprowadzone w 1997 r. przez amerykańskiego lekarza Stevena Bratmana, który zdefiniował ortoreksję jako patologiczną obsesję na punkcie spożywania zdrowej żywności.
Cel pracy. Ocena postaw względem żywności i zdrowia, a także zachowań żywieniowych w zakresie różnorodności spożywanych artykułów spożywczych oraz stosowania ograniczeń w spożywaniu jedzenia wśród osób, u których rozpoznano orthorexia nervosa.
Materiał i metody. W badaniu wzięło udział 155 osób, w tym 136 kobiet (87,74%) i 19 mężczyzn (12,26%). W pracy wykorzystano standaryzowane narzędzia badawcze: kwestionariusz ORTO-15, Test Postaw wobec Jedzenia (EAT-26), Kwestionariusz do badania poglądów i zwyczajów żywieniowych (KomPAN), Skalę Postaw Względem Zdrowia i Smaku (HTAS) oraz Skalę Troski o Zdrowie (HCS).
Wyniki. Ryzyko wystąpienia ortoreksji stwierdzono u 85,16% ankietowanych. W przypadku polskiej wersji kwestionariusza ORTO-15 ortoreksję rozpoznano u 78,06% badanych. Dieta stosowana przez respondentów charakteryzuje się małym (53,72%) lub umiarkowanym (46,28%) natężeniem cech prozdrowotnych i jednocześnie małym (99,17%) natężeniem cech niekorzystnie wpływających na zdrowie. Osoby przejawiające skłonności ortorektyczne charakteryzują się dobrym (50,41%) lub dostatecznym (45,45%) poziomem wiedzy na temat żywności i żywienia.
Wnioski. Duże rozbieżności w rozpowszechnieniu ortoreksji prowadzą do podawania w wątpliwość trafność narzędzia ORTO-15 lub sposób analizy wyników. Przeprowadzone badanie nie pozwala jednoznacznie stwierdzić, czy w badanej grupie występuje ryzyko zagrożenia ortoreksją w tak dużym stopniu, jak wskazuje na to kwestionariusz ORTO-15. Zachowania i zwyczaje żywieniowe oraz poglądy na temat żywności i żywienia zaobserwowane w badanej grupie zdają się mieścić w „normalnym” zakresie i nie mogą być utożsamiane z ortoreksją.

Abstract

Background. The name orthorexia nervosa originates from the Greek word ortho – correct and orexis – appetite. This term was introduced in 1997 by American doctor Steven Bratman who defined orthorexia as a pathological obsession with eating healthy food.
Objectives. The aim of the study was to investigate attitudes towards food and health, nutritional behavior regarding the variety of consumed food, and the restrictions of food consumption in people with orthorexia nervosa.
Material and Methods. Hundred and fifty-five patients took part in the study: 263 women (87.74%) and 19 men (12.26%). Standardized research tools have been used in the study: ORTO-15 questionnaire, questionnaire for the study of outlook and eating habits (KomPAN), HTAS and HCS.
Results. The risk of orthorexia nervosa was discovered in 85.16% patients. While using the Polish version of ORTO-15 questionnaire, orthorexia was recognized in 78.06% respondents. The diet used by the respondents is characterized by low (53.72%) or moderate (46.28%) prevalence of health-promoting features and simultaneously by low (99.17%) or moderate (46.28%) intensity of features having adverse impact on health. Respondents who are susceptible to orthorexia are characterized by good (50.41%) or adequate (45.45%) level of knowledge about food and nutrition.
Conclusion. Big discrepancy in orthorexia prevalence calls into question the ORTO-15 questionnaire and the method of analyzing the results. The conducted study does not allow to state unambiguously whether the risk of orthorexia in the studied group is as high as the ORTO-15 questionnaire shows. The behavior, eating habits and outlook on food and feeding observed in the study group seem to belong to the “normal” level and cannot be identified with orthorexia nervosa.

Słowa kluczowe

zdrowie, zaburzenia odżywiania, żywność, zachowania żywieniowe, orthorexia nervosa

Key words

health, eating disorder, food, nutritional behavior, orthorexia nervosa

Piśmiennictwo (20)

 1. Janas-Kozik M, Zejda J, Stochel M, Brożek G, Janas A, Jelonek I: Ortoreksja – nowe rozpoznanie? Psychiatr Pol. 2012; 46(3): 441–450.
 2. Bratman S, Knight D: Health food junkies. Orthorexia nervosa: Overcoming the obsession with healthful eating. New York: Broadway Books; 2000.
 3. Fallon S, Shearman E, Sershen H: Food reward-induced neurotransmitter changes in cognitive brain regions. Neurochem Res. 2007; 32: 1772–1782.
 4. Mac Evilly C: The price of perfecion. British Nutrition Foundation. Nutrition Bulletin 2001; 26: 275–276. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1046/j.1467-3010.2001.00182.x/full (data dostępu: 20.04.2016).
 5. Donini LM, Marsili D, Graziani MP, Imbriale M, Canella C: Orthorexia nervosa: A preliminary study with a proposal for diagnosis and an attempt to measure the dimension of the phenomenon. Eat Weight Disord. 2004; 9(2): 151–157.
 6. Brytek-Matera A: Orthorexia nervosa – an eating disorder, obsessive-compulsive disorder or disturbed eating habit? Arch Psych Psych. 2012; 1: 55–60.
 7. Brytek-Matera A, Krupa M, Poggiogalle E, Donini LM: Adaptation of the ORTHO-15 test to Polish women and men. Eat Weight Disord. 2014; 19(1): 69–76.
 8. Włodarczyk-Bisaga K, Dolan B: A two-stage epidemiological study of abnormal eating attitudes and their prospective risk factors in Polish schoolgirls. Psychol Med. 1996; 26: 1021–1032.
 9. Włodarczyk-Bisaga K: Ocena własności psychometrycznych EAT26 dla populacji dziewcząt nastoletnich. [W:] Zaburzone postawy i zachowania wobec odżywiania się. Nieopublikowana praca doktorska. Warszawa: IPiN; 1992.
 10. Gawęcki J. (red.): Kwestionariusz do badania poglądów i zwyczajów żywieniowych oraz procedura opracowywania wyników. Warszawa 2014 – dostępny na stronie http://www.knozc.pan.pl/ (data dostępu: 20.02.2016).
 11. Bagci Bosi TA, Camur D, Guler C: Prevalence of orthorexia nervosa in rewident medical doctor in the faculty of medicine (Ankara, Turkey). Appetite. 2007; 49(3): 661–666.
 12. Fidan T, Ertekin V, Işikay S, Kirpinar I: Prevalence of orthorexia among medical students in Erzum, Turkey. Compr Psychiatry. 2010; 51(1): 49–54.
 13. Gubiec E, Stetkiewicz-Lewandowicz A, Rasmus P, Sobów T: Problem ortoreksji w grupie studentów kierunku dietetyka. Med Og Nauk Zdr. 2015; 21(1): 95–100.
 14. Kaźmierczak N, Kiełbasa S, Niedzielski A: Analiza i ocena zachowań ortorektycznych wśród studentów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. [W:] Choroby XXI wieku: wybrane zagadnienia. Lublin: Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL; 2015: 7–17.
 15. Brytek-Matera A, Rogoza R, Gramaglia C, Zeppegno P: Predictors of orthorexic behaviours in patients with eating disorders: A preliminary study. BMC Psychiatry. 2015; 15: 252.
 16. Arusoglu G, Kabakci E, Koksal G, Kutluay Merdol T: Orthorexia nervosa and adaptation of ORTO-15 into Turkish. Turkish J Psychiatry. 2008; 19(3): 283–291.
 17. Stochel M, Janas-Kozik M, Zejda J, Hyrnik J, Jelonek I, Siwiec A: Walidacja kwestionariusza ORTO-15 w grupie młodzieży miejskiej w wieku 15–21 lat. Psychiatr Pol. 2015; 49(1): 119–134.
 18. Ramacciotti CE, Perrone E, Coli E, et al.: Orthorexia nervosa in the general population: A preliminary screening using a self-administered questionnaire (ORTO-15). Eat Weight Disord. 2011; 16(2): 127–130.
 19. Segura-Garcia C, Papaianni MC, Caglioti F, et al.: Orthorexia nervosa: A frequent eating disordered behawior in athletes. Eat Weight Disord. 2012; 17: 226–233.
 20. Kunachowicz H, Nadolna I, Przygoda B, Sińska B, Turlejska H: Zasady żywienia. Planowanie i ocena. Warszawa; 2013: 171.http://www.izz.waw.pl/pl/zasady-prawidowego-ywienia (data dostępu: 15.04.2016).