Nursing and Public Health

Piel. Zdr. Publ.
Index Copernicus (ICV) – 69.56
Average rejection rate – 24.41%
ISSN 2082-9876 (print)
ISSN 2451-1870 (online)
Periodicity – quarterly

Pobierz PDF

Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne Nursing and Public Health

2012, vol. 2, nr 1, styczeń-marzec, str. 73–77

Typ publikacji: praca poglądowa

Język publikacji: polski

Kształtowanie się zmian i percepcja poczętego dziecka w poszczególnych etapach ciąży

Formation of Changes and Perceptions of a Conceived Child During Certain Stages of Pregnancy

Maria Wojaczek1,

1 Zakład Medycznych Nauk Społecznych, Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Streszczenie

Tworzenie relacji z dzieckiem od chwili jego poczęcia jest ważnym zadaniem rozwojowym dla rodziców. W czasie trwania ciąży znaczącą rolę odgrywa zdobyta wcześniej przez rodziców wiedza oraz wyobrażenia na temat rozwoju dziecka w prenatalnym okresie życia. Podczas ciąży powstaje więź emocjonalna, która składa się z trzech komponentów: traktowania dziecka jako odrębnej istoty, przypisywania właściwości oraz nawiązywania interakcji. Ciąża jako okres oczekiwania na narodziny charakteryzuje się przeobrażeniami wszystkich sfer zarówno w wymiarze fizycznym, jak i psychicznym, stanowi punkt zwrotny. Psychologiczne determinanty towarzyszące kobiecie i mężczyźnie w czasie oczekiwania na narodziny dziecka odwołują się do postaw wobec rodzicielstwa, szuka się ich również w stanach emocjonalnych towarzyszących w danej chwili matce i ojcu, cechach osobistych związanych z charakterystykami psychologicznymi.

Abstract

Creating a relationship with a child from the moment of conception is an important developmental task for parents. During pregnancy a significant role is played by prior knowledge of parents and ideas about child development in the prenatal period of life. During pregnancy, the emotional bond is formed, which consists of three components: treating the child as a separate being, attributing the properties of interaction and networking. Pregnancy as a waiting period for the birth is characterized by the transformations in all spheres, both physically and mentally, is a turning point. Psychological determinants of supporting a woman and a man while waiting for the birth of a child refer to attitudes towards parenthood, they also involve current emotional states in the mother and father, the personal characteristics associated with psychological characteristics.

Słowa kluczowe

ciąża, poczęte dziecko, komunikacja prenatalna, relacja rodzice–dziecko

Key words

pregnancy, a conceived child, prenatal communication, parent-child relationship

Piśmiennictwo (16)

 1. Fijałkowski W.: Ku afirmacji życia. Gaudium, Lublin 2003.
 2. Wasilewska-Pordes M.: Depresja poporodowa u kobiet. Radamsa, Kraków 2000, 21.
 3. Kornas-Biela D.: Zagrożenia rozwoju dziecka w pierwszej fazie jego życia. [W:] Sytuacja dzieci w Polsce w okresie przemian. Red.: Balcerzak-Paradowska B. IPSS, Warszawa 1999, 165–166.
 4. Fijałkowski W.: Ojcostwo na nowo odkryte. Wyd. Diecezjalne, Pelplin 1996, 61.
 5. Kornas-Biela D.: Wokół początku życia ludzkiego. PAX, Warszawa 2004, 42–54.
 6. Bielawska-Batorowicz E.: Psychologiczne aspekty prokreacji. Śląsk, Katowice 2006, 112–114.
 7. Kroelinger C.D., Oths K.S.: Partner support and pregnancy wantedness. [W:] Birth 2000, 27, 112–119.
 8. Fijałkowski W.: Ekologia rodziny. Rubikon, Kraków 2001, 44.
 9. Kornas-Biela D.: Najmłodsze dziecko w rodzinie. [W:] Rodzina. Myśli i działanie. Red.: Soszyńska G. Polihymnia, Lublin 2004, 52.
 10. Golańska Ż.: Interakcja matki z dzieckiem w okresie prenatalnym. „Annales Academiae Medicae Silesiensis”, ŚAM, Katowice 1989, 65.
 11. Bradford N.: Niezwykły świat w łonie matki. Elipsa, Warszawa 1998, 95.
 12. Lichtenberg-Kokoszka E.: Ciąża zagadnieniem biomedycznym i psychopedagogicznym. Impuls, Kraków 2008, 48–53.
 13. May K.M.: Three phases of father involvement in pregnancy. In: Coping with life crises. Ed.: Moss R.H. Plenum Press, New York 1986, 115–128.
 14. Karolczuk-Kędzierska M., Maj K., Miklaszewska D.: Matka i dziecko. Kluszczyński, Kraków 2006.
 15. Chamberlain D.B.: Babies are what we thought: call for a new paradigm. „International Journal of Prenatal Studies” 4 (1992).
 16. Fijałkowski W.: Rodzicielstwo w zgodnie z naturą. Fundacja „Głos dla Życia”, Poznań 1999.