Nursing and Public Health

Piel. Zdr. Publ.
Index Copernicus (ICV) – 69.56
Average rejection rate – 24.41%
ISSN 2082-9876 (print)
ISSN 2451-1870 (online)
Periodicity – quarterly

Pobierz PDF

Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne Nursing and Public Health

2012, vol. 2, nr 1, styczeń-marzec, str. 67–72

Typ publikacji: praca poglądowa

Język publikacji: polski

Potrzeby duchowe i wsparcie psychologiczne ludzi będących u kresu życia w kontekście opieki hospicyjnej

Spiritual Needs and Psychological Support for People who Approach the End of Life in the Context of a Hospice Care

Elżbieta Uchmanowicz1,

1 Instytut Pedagogiki, Uniwersytet Wrocławski

Streszczenie

Opieka hospicyjna ukazuje całemu społeczeństwu obraz człowieka cierpiącego i wynikające z tego potrzeby. Człowiek będący u kresu życia potrzebuje wsparcia zarówno medycznego, psychicznego, jak i duchowego. Wraz z pojawieniem się choroby w człowieku załamuje się jego system wartości, ogarnia go niepokój, zwątpienie i depresja. Ważną rolę w tym okresie odgrywa zarówno osoba duchowna, jak i pracujący w hospicjum psycholog, swoją pracą świadczą dobro cierpiącym, niosą pomoc i zapewniają tak bardzo potrzebną ludzką obecność. Udzielając wsparcia duchowego i psychicznego, starają się zmniejszyć negatywne skutki, jakie niesie zbliżająca się śmierć. Wszelkie działania zmierzają do stworzenia takiej atmosfery, aby ludzie będący u kresu życia mogli godnie przeżyć ostatnie chwile swojej ludzkiej egzystencji.

Abstract

Hospice care shows the picture of a suffering person and the needs that arose due to this fact to a whole society. A person who is nearing the end of her or his life needs not only the medical support, but also psychological and spiritual. When an illness occurs, the human’s system of values breaks down, the person feels anxiety, becomes doubtful and depressed. In this tough period a very important role is fulfilled both by a clergy man and a psychologist who works in a hospice. They do good to suffering people, come to their aid and finally provide them with human presence, which is so crucial. By giving spiritual and psychological support to the ill people, the clergymen and the psychologists try to eliminate the negative effects which occur with the upcoming death. All the actions in this matter are to create such an atmosphere that people who are nearing the end of their lives could spend their last moments with dignity.

Słowa kluczowe

opieka duchowa, wsparcie psychologiczne, cierpienie, umieranie, śmierć

Key words

spiritual care, psychological support, suffering, dying, death

Piśmiennictwo (18)

 1. De Walden-Gałuszko K., Kartacz A.: Pielęgniarstwo w opiece paliatywnej i hospicyjnej. PZWL, Warszawa 2005, 219.
 2. Encyklopedia chrześcijańska, t. I. Wyd. Jedność, Kielce 2000, 254.
 3. Dutkiewicz E.: Opieka duchowa nad umierającymi. [W:] Przed przejściem. Rozważania o opiece hospicyjnej. Wyd. Salezjańskie, Warszawa 1977, 111.
 4. Wirga M.: Zwyciężyć chorobę, CIA-BOOKS-SVARO, LTD. Fundacja kształtowania świadomości i zachowań zdrowotnych ,,Alterna’’, Poznań 1992, 37.
 5. Pawlak Z.: Opieka duchowa w terminalnej fazie choroby. [W:] Nowa medycyna. Ból i opieka paliatywna. http:// www.borgis.pl/czytelnia/nm bol/22 php.
 6. Ruszkowska J: Problemy rodzącego się w Polsce ruchu hospicyjnego. [W:] W stronę człowieka umierającego. Red.: Drążkiewicz J. Instytut Socjologii UW, Warszawa 1989, 354.
 7. Kalinowski M.: Posługa kapelanów hospicyjnych wśród chorych w terminalnym stadium choroby nowotworowej. Studia Warmińskie 2000, 566.
 8. Sobolewski Z.: Ostatnie przesłanie. [W:] Różaniec nr 5. Wyd. Sióstr Loretanek, Warszawa 2005, 10–11.
 9. Bartkowicz W.: Rekolekcje przed wejściem do nieba. [W:] Różaniec nr 2. Wyd. Sióstr Loretanek, Warszawa 1999, 9.
 10. Katechizm Kościoła Katolickiego. Wyd. Pallottinum, Poznań 1994, 356, 362.
 11. De Walden-Gałuszko K.: Pomoc psychologiczna osobom umierającym. [W:] http://www.opoka.org.pl/biblioteka/ I/IP/pomoc umierającym html.
 12. Szyszko-Bohusz A.: Pomoc psychiczna ciężko chorym i umierającym. Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1977, 3–5.
 13. Szyszko-Bohusz A.: Pomoc psychiczna ciężko chorym i umierającym. Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1977, 2–8.
 14. Szyszko-Bohusz A.: Pomoc psychiczna ciężko chorym i umierającym. Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1977, 24–26.
 15. Zimbardo P.G.: Psychologia życia. PWN, Warszawa 1999, 219.
 16. Szyszko-Bohusz A.: Pomoc psychiczna ciężko chorym i umierającym. Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1977, 15.
 17. De Walden-Gałuszko K., Kartacz A.: Pielęgniarstwo w opiece paliatywnej i hospicyjnej. PZWL, Warszawa 2005, 197–200.
 18. De Walden-Gałuszko K.: Psychologia dla zespołu hospicjum. Opieka hospicyjno-paliatywna – historia, wyjaśnienie pojęć, filozofia postępowania. [W:] http://hospicja.pl/opieka_psych/article/274/94.html.