Nursing and Public Health

Piel. Zdr. Publ.
Index Copernicus (ICV) – 69.56
Average rejection rate – 24.41%
ISSN 2082-9876 (print)
ISSN 2451-1870 (online)
Periodicity – quarterly

Pobierz PDF

Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne Nursing and Public Health

2012, vol. 2, nr 1, styczeń-marzec, str. 49–55

Typ publikacji: praca poglądowa

Język publikacji: polski

Analiza procesów kształtowania cen leków na rynku farmaceutycznym w Polsce. Część 2

The Analysis of the Medicine Price Formation Processes on the Pharmaceutical Market in Poland. Part 2

Kinga Chomont1,, Jolanta Grzebieluch1,

1 Zakład Organizacji i Zarządzania, Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Streszczenie

Naturalna niedoskonałość, którą charakteryzuje się rynek usług zdrowotnych, powoduje wprowadzanie przez kraje wysokorozwinięte mechanizmów prawno-administracyjnych regulujących ten rynek. Mechanizmy te są oferowane zarówno w zakresie podaży produktów leczniczych, jak i ich popytu. Mimo że regulacje te dotyczą rynku leków, mają również wpływ na pozostałe elementy systemu ochrony zdrowia oraz całą gospodarkę narodową. Należy zauważyć, że kolejne rządy pracują nad doskonaleniem tego systemu, który ma służyć dobru obywateli. Brak przejrzystości polityki refundacyjnej, który powoduje m.in. nierówne traktowanie firm produkujących leki innowacyjne i generyczne, ograniczenia w reklamie i promocji leków – to główne utrudnienia, na jakie skarżą się firmy farmaceutyczne. Państwo jednak, którego obowiązkiem konstytucyjnym jest zapewnienie równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, realizuje przez Ministerstwo Zdrowia swoje podstawowe zadanie, czyli zagwarantowanie obywatelom dostępu do leków bezpiecznych, skutecznych, przy jednoczesnym zmniejszeniu udziału pacjentów w kosztach leczenia. Polityka lekowa prowadzona przez państwo ma również zapewnić dostęp do rzetelnych informacji i optymalnej farmakoekonomiki przy zwróceniu uwagi na sytuację gospodarczo-społeczną kraju.

Abstract

The natural imperfection, which has a market of health services, causes the implementation of legal-administrative mechanisms governing this market by developed countries. These mechanisms are available both in offering medicines and their supply. Although the regulations referred to in this publication relate to the medicines market, they have an impact also on other elements of the health care system and the entire national economy. It should be noted that successive governments have been working on perfecting this system to serve the good of citizens. The lack of transparency in reimbursement policy, which results in such unequal treatment of companies producing innovative and generic medicines, restrictions on advertising and promotion of drugs, are the main inconvenience to which pharmaceutical companies complain. However, the country whose constitutional duty is to ensure the equal access to health care services, realized through the Ministry of Health its primary task of which is to guarantee citizens the access to safe and effective medicines, while reducing the share of patients in treatment costs. Medicine policy conducted by the state has to provide access to accurate information and optimal pharmacoeconomics, paying attention to the socio-economic situation of the country.

Słowa kluczowe

cena, lek, produkt leczniczy, regulacje, rynek usług zdrowotnych

Key words

price, medicines, medicinal product, the regulations, the market of health service

Piśmiennictwo (7)

  1. Bochenek T., Kozierkiewicz A.: Ceny i refundacja leków. Termedia, Poznań 2009, 51, 53, 70–73, 73–75, 80–84, 93–95.
  2. Łanda K. (red.): Pricing. Ceny leków refundowanych, negocjacje i podział ryzyka. Ceestahc, Warszawa/Kraków 2009, 288–302, 19–26, 63–69, 33–49, 180–192, 49–57, 69–75, 223–234, 314–319.
  3. Farmacja – ujednolicone przepisy. Stan prawny na czerwiec 2010 r. Legis, Warszawa 2010, 79, 199–200.
  4. Czech M.: Farmakoekonomika i ocena technologii medycznych w gospodarowaniu lekami w Polsce. Diagnoza i koncepcja zmian. Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2010, 103–120.
  5. Bochenek T.: Gospodarka lekiem. [W:] Zdrowie publiczne – wybrane zagadnienia. Tom II. Red.: Czupryna A., Poździoch S., Ryś A., Włodarczyk W.C. Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne „Vesalius”, Kraków 2001, 130–131.
  6. Skowron A.: Opieka farmaceutyczna od podstaw. [W:] Ogólnopolski System Ochrony Zdrowia 2011, 2, 25–26.
  7. Łanda K., Siwiecki J.: Mechanizmy antykorupcyjne w ochronie zdrowia w zakresie refundacji leków i tworzenia koszyka świadczeń w Polsce. HTA Consulting, Kraków, styczeń 2006 (dok. elekt.), 5–6, www.hta.pl, dostęp w dniu 24.03.2011 r.