Nursing and Public Health

Piel. Zdr. Publ.
Index Copernicus (ICV) – 69.56
Average rejection rate – 24.41%
ISSN 2082-9876 (print)
ISSN 2451-1870 (online)
Periodicity – quarterly

Pobierz PDF

Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne Nursing and Public Health

2012, vol. 2, nr 1, styczeń-marzec, str. 29–37

Typ publikacji: praca oryginalna

Język publikacji: polski

Analiza czynników wpływających na jakość życia po zawale mięśnia sercowego

Analysis of Factors Affecting Quality of Life Following Myocardial Infarction

Elżbieta Pałczak1,, Izabella Uchmanowicz2,

1 Klinika Kardiologii, Akademicki Szpital Kliniczny we Wrocławiu

2 Zakład Pielęgniarstwa Internistycznego, Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Streszczenie

Wprowadzenie. W ostatnich dekadach nastąpiło znaczne zwiększenie zainteresowania jakością życia pacjentów z chorobami kardiologicznymi. W badaniach klinicznych dotyczących skutków chorób układu sercowo-naczyniowego zaczęto odchodzić od zasady wyłącznie biologicznej oceny zdrowia człowieka, przyjmując wieloaspektowy punkt widzenia, w którym szczególną uwagę zwraca się na jakość życia zależną od stanu zdrowia pacjenta. Niewiele jest jednak prac na temat analizy czynników wpływających na jakość życia chorych po zawale mięśnia sercowego.
Cel pracy. Analiza czynników wpływających na jakość życia pacjentów po zawale mięśnia sercowego.
Materiał i metody. Badania zostały przeprowadzone w Klinice Kardiologii Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1we Wrocławiu w okresie od sierpnia do grudnia 2010 r. W badaniu wzięło udział 50 chorych (16 kobiet i 34 mężczyzn) w przedziale wiekowym 45–80 lat. Do analizy jakości życia pacjentów po zawale serca zastosowano polską wersję kwestionariusza SF-36.
Wyniki. Zaobserwowano istotną statystycznie ujemną korelację między oceną jakości życia kwestionariuszem SF-36 w domenie PCS (physical component summary) a grupą wiekową (osoby starsze gorzej oceniają jakość życia) oraz czasem jaki minął od zawału. Samoocena jakości życia zależy od stanu cywilnego. Osoby żyjące w związku lepiej oceniają jakość życia w domenie PCS niż osoby samotne (p < 0,05). Na ocenę jakości życia w grupie SF-36 MCS (mental component summary) wpływa istotnie negatywnie występowanie cukrzycy (p < 0,05) oraz jednoczesne występowanie kilku chorób współistniejących.
Wnioski. Starszy wiek wpływa negatywnie na wyniki dotyczące jakości życia chorych po zawale mięśnia sercowego. Między oceną jakości życia wykonaną z użyciem kwestionariusza SF-36 w domenie PCS a czasem jaki minął od zawału obserwuje się istotną statystycznie ujemną korelację. Samoocena jakości życia zależy od stanu cywilnego. Osoby żyjące w związku lepiej oceniają jakość życia w domenie PCS niż osoby samotne. Osoby z jedną chorobą współistniejącą oceniają jakość swojego życia w aspekcie fizycznym (PCS) oraz umysłowym (MCS) lepiej niż chorzy z dwiema lub trzema chorobami. Na ocenę jakości życia w aspekcie umysłowym (MCS) wpływa istotnie negatywnie występowanie cukrzycy.

Abstract

Background. In recent decades there has been a considerable growth in interest in the quality of life of patients with cardiological diseases. In clinical research relating to the effects of diseases of the cardiovascular system a departure has begun from the principle of an exclusively biological assessment of human health, with adoption of a multifaceted point of view in which particular attention is turned to quality of life dependent on state of patient health. There are, however, few papers taking as their subject an analysis of factors affecting the quality of life of patients following myocardial infarction.
Objectives. The purpose of this paper was thus an analysis of factors affecting the quality of life of patients following myocardial infarction.
Material and Methods. The research was conducted at the Cardiology Clinic of Independent Public Teaching Hospital No. 1 in Wrocław from August 2010 to December 2010. 50 patients (16 women and 34 men) of ages ranging from 45 to 80 took part in the research. For analysis of the quality of life of patients following myocardial infarction the Polish version of the SF-36 questionnaire was used.
Results. A statistically significant negative correlation was observed between the quality of life assessment of the SF-36 questionnaire in the physical component summary (PCS) and age group (older individuals assess quality of life as being lower) and time having elapsed since the infarction. Self-assessment of quality of life depends on marital status. Individuals in a relationship assess quality of life as being higher in the PCS than those who are single (p < 0.05). Assessment of quality of life in the SF-36 mental component summary (MCS) is affected negatively to a significant degree by the occurrence of diabetes (p < 0.05) and the simultaneous occurrence of several coexisting diseases.
Conclusion. Higher age had a negative effect on the results for quality of life of patients following myocardial infarction. Between the quality of life assessment of the SF-36 questionnaire in the PCS and time having elapsed since the infarction a statistically significant negative correlation is observed. Self-assessment of quality of life depends on marital status. Individuals in a relationship assess quality of life as being higher in the PCS than those who are single. Individuals with one coexisting disease assess the quality of their life physically (PCS) and mentally (MCS) as being higher than patients with two or three diseases. Assessment of quality of life mentally (MCS) is affected negatively to a significant degree by the occurrence of diabetes.

Słowa kluczowe

zawał mięśnia sercowego, jakość życia

Key words

Acute Coronary Syndrome, quality of life

Piśmiennictwo (13)

 1. Klocek M., Kawecka-Jaszcz K.: Jakość życia osób z chorobą niedokrwienną serca. [W:] Jakość życia w chorobach układu sercowo-naczyniowego. Red.: Kawecka-Jaszcz K., Klocek M., Tobiasz-Adamczyk B. Termedia, Poznań 2006, 157–165.
 2. Uchmanowicz I.: Wpływ cukrzycy na jakość życia chorych po angioplastyce tętnic wieńcowych w różnych postaciach klinicznych choroby niedokrwiennej serca. Praca doktorska 2008.
 3. Klocek M.: Kwestionariusze jakości życia w chorobach układu sercowo-naczyniowego. [W:] Jakość życia w chorobach układu sercowo-naczyniowego. Red.: Kawecka-Jaszcz K., Klocek M., Tobiasz-Adamczyk B. Termedia, Poznań 2006, 97–112.
 4. Wrześniewski K.: Jak badać jakość życia pacjentów kardiologicznych. Kardiol. Pol. 2009, 67, 790–794.
 5. Wrześniewski K.: Pomiar jakości życia pacjentów kardiologicznych w Polsce – status naukowy najczęściej stosowanych kwestionariuszy. Pol. Przegl. Kardiol. 2010, 12 (2), 121–125.
 6. Ware J.E., Shebourne C.D.: The MOS 36 (+ Item Short Form Health Survey) SF-36: I. Conceptual framework and item selection. Medical Care 1992, 30, 473–483.
 7. Kubica J., Sinkiewicz W.: Chory po zawale serca. Via Medica, Gdańsk 2008.
 8. Uchmanowicz I., Łoboz-Grudzień K., Jankowska-Polańska B., Sokalski L.: Influence of diabetes on health-related quality of life results in patients with acute coronary syndrome treated with coronary angioplasty. Acta Diabetol. 2011, PMID 21442428.
 9. Arendarczyk M., Łoboz-Grudzień K.: Jakość życia chorych w dwa lata po zawale mięśnia serca. Ocena wpływu czynników. Pol. Merk. Lek. 2000, 44, 94–97.
 10. Simpson E., Pilote S.: Quality of life after acute myocardial infarction: A comparison of diabetic versus nondiabetic acute myocardial infarction patients in Quebec acute care hospitals. Health and Quality of Life Outcomes 2005, 3, 80.
 11. Krzemińska S., Arendarczyk M., Kowalisko A., Łobuz-Grudzień K.: Jakość życia pacjentów po zawale mięśnia serca w wieku podeszłym. Pol. Med. Rodz. 2004, 6, 1, 591–597.
 12. Salabura B., Klimek-Piskorz E., Sokół B.: Jakość życia chorych po zawale mięśnia sercowego leczonych angioplastyką wieńcową. Fizjoterapia 2005, 13 (3), 33–41.
 13. Tylka J.: Zagadnienia jakości życia w rehabilitacji kardiologicznej. Post. Rehab. 1996, 10, 2, 4.