Nursing and Public Health

Piel. Zdr. Publ.
Index Copernicus (ICV) – 69.56
Average rejection rate – 24.41%
ISSN 2082-9876 (print)
ISSN 2451-1870 (online)
Periodicity – quarterly

Pobierz PDF

Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne Nursing and Public Health

2012, vol. 2, nr 1, styczeń-marzec, str. 15–28

Typ publikacji: praca oryginalna

Język publikacji: polski

Porównanie poziomu wiedzy na temat zespołu bolesnego barku wśród studentów fizjoterapii Akademii Medycznej i Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Comparison of Knowledge on the Painful Shoulder Syndrome Among Physiotherapy Students of the Wroclaw Medical University and the University School of Physical Education in Wroclaw

Marcin Szelest1,, Robert Dymarek2,, Kuba Ptaszkowski3,, Lucyna Słupska1,, Anna Felińczak4,

1 Katedra Fizjoterapii, Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

2 Zakład Chorób Układu Nerwowego, Katedra Pielęgniarstwa Klinicznego, Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

3 Katedra Ginekologii i Położnictwa, Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

4 Katedra Zdrowia Publicznego, Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Streszczenie

Wprowadzenie. Zespół bolesnego barku jest wielopłaszczyznową jednostką chorobową kompleksu barkowego obręczy kończyny górnej. Dotyczy elementów kostnych, stawowych, mięśniowych, a także naczyń nerwowych oraz krwionośnych okolicy barku. Proces diagnostyczny oraz postępowanie terapeutyczne wymagają od fizjoterapeutów komplementarnej wiedzy z zakresu wielu zagadnień klinicznych, których praktyczne zastosowanie determinuje sukces leczniczy.
Cel pracy. Ocena poziomu wiedzy na temat zespołu bolesnego barku wśród studentów Akademii Medycznej oraz Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Materiały i metody. W badaniu ankietowym wzięło udział 120 studentów fizjoterapii z dwóch wrocławskich uczelni. Pierwszą część autorskiej ankiety stanowiła metryczka, która dotyczyła podstawowych danych osobowych, zainteresowań zawodowych oraz subiektywnego poziomu aktualnej wiedzy o zespole bolesnego barku, jak również dotychczasowego kontaktu z pacjentami cierpiącymi na omawianą chorobę. W drugiej części ankiety znalazły się zagadnienia z wielu dziedzin bezpośrednio związanych z zespołem bolesnego barku, tj. anatomii, biomechaniki, epidemiologii, etiopatogenezy, symptomatologii, diagnostyki oraz leczenia. Analizę statystyczną przeprowadzono z wykorzystaniem pakietu statystycznego Statistica 9.1.
Wyniki. W grupie studentów studiów stacjonarnych Akademii Medycznej średnia liczba punktów wyniosła 24,78, a w grupie studentów Akademii Wychowania Fizycznego tego samego trybu studiów średnia liczba punktów wyniosła 23,35. Następnie średnia liczba punktów uzyskanych wśród studentów systemu niestacjonarnego Akademii Medycznej i Akademii Wychowania Fizycznego wyniosła kolejno 21,00 oraz 20,19.
Wnioski. Wykazano niewielką różnicę w posiadanej wiedzy z zakresu zespołu bolesnego barku między studentami Akademii Medycznej i Akademii Wychowania Fizycznego na korzyść pierwszej uczelni, biorąc pod uwagę osobno studentów stacjonarnego, jak i niestacjonarnego trybu studiów (różnica nieistotna statystycznie tylko między studentami studiów stacjonarnych obydwu uczelni). Studenci studiów stacjonarnych mają istotnie statystycznie większą wiedzę na temat zespołu bolesnego barku w porównaniu ze studentami trybu niestacjonarnego zarówno w przypadku Akademii Medycznej, jak i Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Istotne statystycznie różnice w poziomie wiedzy między studentami trybu stacjonarnego i niestacjonarnego mogą wskazywać na konieczność zwiększenia liczby godzin oraz prowadzenia zajęć na wzór studiów stacjonarnych w celu optymalnego wyrównania zasobów wiedzy. Zbliżony poziom wiedzy między studentami stacjonarnymi oraz między studentami niestacjonarnymi obu uczelni wskazuje, iż liczba godzin i sposób prowadzenia zajęć jest podobny na obu uczelniach. Należy przeprowadzić dalsze badania na większej liczbie studentów, biorąc pod uwagę także inne uczelnie (np. prywatne) oraz studentów pierwszego stopnia (studia licencjackie), jak również poruszając szerszą tematykę z zakresu interdyscyplinarnej fizjoterapii oraz innych dziedzin medycyny.

Abstract

Background. Shoulder impingement syndrome (PHS) is multilayered disease related to shoulder complex. It concerns osseous, muscular and joint elements, as well as blood vessels and nervous fibers. Diagnostic process and therapeutic procedure require complementary knowledge of clinical problems from physiotherapists, whereas practical application determines the eventual success of the healing process.
Objectives. Evaluation of the knowledge level about PHS among students of the Wroclaw Medical University and the University School of Physical Education in Wroclaw in Poland.
Material and Methods. 120 students of physiotherapy from the two Universities took part in the questionnaire. The first part of the author’s questionnaire included personal data, area of vocational interests and the subjective level of actual knowledge about PHS as well as previous contact with patients who suffered from this particular illness. The second part of the questionnaire included questions from many disciplines related to PHS such as: anatomy, biomechanics, epidemiology, pathogenesis, symptomatology, diagnosis and treatment. Statistic analysis was conducted in Statistica 9.1.
Results. Full-time students of the Wroclaw Medical University obtained on average of 24.78 and full-time students from the University School of Physical Education obtained on average of 23.35. The average score obtained by part-time students of the Wroclaw Medical University and the University School of Physical Education was 21.00 and 20.19 respectively.
Conclusion. The research showed that the knowledge level of full-time students appears to be grater in the Wroclaw Medical University than in the University School of Physical Education considering full-time and part-time students separately (difference not statistically significant only among students of both universities full-time students). Full-time students demonstrate statistically significant greater knowledge about PHS in comparison to part-time students both in the Wroclaw Medical University and the University School of Physical Education in Wroclaw. The statistically significant difference in the knowledge level between full and part-time students suggests the necessity of increasing lectures hours and conducting teaching following the teaching from full-time students in order to equalize students’ knowledge level. Similar knowledge level between full-time and part-time students suggests comparable method of teaching in both groups. Further research on greater number of students should be conducted taking into consideration different schools e.g. private ones and students on degree courses.

Słowa kluczowe

zespół bolesnego barku, poziom wiedzy studentów, fizjoterapia

Key words

shoulder impingement syndrome, students knowledge level, physiotherapy

Piśmiennictwo (23)

 1. Ludewig P.M., Braman J.P.: Shoulder impingement: biomechanical considerations in rehabilitation. Man. Ther. 2011, 16, 1, 33–39.
 2. Tavora D.G., Gama R.L., Bomfin R.C., Nakayama M., Silva C.E.: MRI findings in the painful hemiplegic shoulder. Clin. Radiol. 2010, 65, 10, 789–794.
 3. Rayegani S.M., Bahrami M.H., Samadi B., Sedighipour L., Mokhtarirad M.R., Eliaspoor D.: Comparison of the effects of low energy laser ane ultrasound in treatment of shoulder myofascial pain syndrome: a randomizes singleblinded clinical trial. Eur. J. Phys. Rehabil. Med. 2011, 47, 3, 381–389.
 4. Kassolik K., Andrzejewski W., Trzęsicka E., Ostrowska B.: Ocena skuteczności masażu medycznego w zespole bolesnego barku. Fizjot. Pol. 2005, 5, 2, 201–206.
 5. Ault J.L.: Zespół cieśni podbarkowej. Reh. Med. 2002, 6, 45–51.
 6. Bretzman S.B., Wilk K.E.: Rehabilitacja ortopedyczna. Tom I. Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2008, 221–343.
 7. Kiwierski J.: Rehabilitacja medyczna. Wyd. I. PZWL, Warszawa 2006.
 8. Tugwell P.: Opracowane przez Panel Filadelfijski oparte na dowodach naukowych wytyczne postępowania klinicznego dotyczące wybranych interwencji rehabilitacyjnych w bólach barku. Reh. Med. 2002, 6, 83–90.
 9. Bochenek A., Reicher M.: Anatomia człowieka. Tom I, wyd. XII. PZWL, Warszawa 2006.
 10. Bartoft E.S.: Zespół bolesnego barku z punktu widzenia fizjoterapeutycznego – przegląd literatury. Reh. Med. 2002, 6, 52–80.
 11. Dziak A., Tayara S.: Bolesny bark. Kasperek, Kraków 1998.
 12. Pope D.P., Croft P.R., Pritchard C.M., Silman A.J.: Prevalence of shoulder pain in the community the influence of case definition. Ann. Rheum. 1997, 56, 308–312.
 13. Gieremek K., Cieśla W., Kubacki J., Rojczyk-Chmarek J.: Zaopatrzenie ortopedyczne kończyny górnej u chorych po udarze mózgu stosowane w profilaktyce zespołu bolesnego barku. Reh. Med. 2008, 12, 1, 25–31.
 14. Kassolik K., Andrzejewski W., Krupa W., Trzęsicka E., Piątkowski P.: Efektywność masażu klasycznego i zabiegów fizykoterapeutycznych w leczeniu chorych na reumatoidalne zapalenie stawów. Kwart. Ortop. 2006, 1, 29–33.
 15. Brown E.D., Neumann R.D.: Sekrety ortopedii. Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2006.
 16. Dyszkiewicz A., Kucharz E.J., Rumanowski M.: Zastosowanie elektrofonoforezy w leczeniu okołostawowych zapaleń stawu barkowego. Fizjoterapia 2004, 12, 3, 67–74.
 17. Fremerey R., Bastian L., Siebert W.E.: The coracoacromial ligament: anatomical and biomechanical properties with respect to age and rotator cuff disease. Knee Surg. Sports Traumatol. Arthrosc. 2000, 8, 5, 309–313.
 18. Grymel-Kulesza E., Polak A., Kubacki J., Skrzep-Poloczek B., Król P.: Wpływ kompleksowej terapii obejmującej ćwiczenia czynne, masaż klasyczny, krioterapię oraz łączne działanie ultradźwięków i prądu elektrycznego w leczeniu uszkodzeń pierścienia rotatorów. Fizjot. Pol. 2007, 7, 2, 107–123.
 19. Gworys K., Janiszewski M.: „Zamrożony bark” – problem terapeutyczny. Med. Sportiva 2003, 19, 6, 230–233.
 20. Kassolik K., Andrzejewski W., Trzęsicka E., Charlton G.: Anatomiczne uzasadnienie wykorzystania tensegracji w masażu. Fizjot. Pol. 2007, 7, 3, 332–334.
 21. Kintzi M.: Bark tenisisty. Med. Sportiva 2003, 7, 111–124.
 22. Skatulska I., Śliwiński.: Zespół bolesnego barku w aspekcie zespołu przeciążeniowego mięśni rotatorów. Med. Sportiva 2002, 18, 12, 513–518.
 23. Zimmerman D.J., Martinez-Pons M.: Student differences in self-regulated learning: relating grade, sex, and giftedness to self-efficacy and strategy use. J. Educat. Psychol. 1990, 82, 1, 51–59.